Çocuk Cerrahisi Dergisi Sayı 1 - 2013

www.tccd.org.tr

    

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):1-7, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.001
Üriner inkontinans cerrahisi

Ali Avanoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

 
ÖZET
 

Çocuk ürolojisinde mesane boynu cerrahisini, üriner kontinensi sağlamak amacıyla başlıca iki hastalık grubunda uyguluyoruz: Exstrophia vesicae-epispadias kompleksi ve nöropatik mesane. Yılların tecrübesine rağmen, sonuçlarımız kusursuz olmaktan uzaktır. Bu makalede, mesane boynunun embriyolojisi, anatomisi, fizyolojisi ve cinsiyet farklılıklarını gözden geçirerek, cerrahi girişimlerimize temel olan bilgilerimize ve erişkin hastaları tedavi eden diğer uzmanlık dallarının yaklaşımlarına da odaklanılmıştır.

Anahtar kelimeler: üriner inkontinans, cerrahi, çocuk

 

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):8-32, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.008
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı

Abdurrahman ÖNEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 
ÖZET
 

Tanısal yöntemlerdeki gelişmeler, beslenme alışkanlıkları ve daha sedanter yaşam nedeniyle, son yıllarda üriner sistem taş hastalığında dramatik bir artış olmuştur. Taş oluşumunu arttıran ve azaltan faktörlerdeki dengenin bozulması idrar kristallerinin bir araya gelerek çökmesine yol açar ve taş oluşur.

Üriner taşlı çocuklarda kliniği etkileyen en önemli faktörler, hastanın yaşı, taşın büyüklüğü ve lokalizasyonu, idrar stazı ve idrar yolu infeksiyonudur. Erişkinlerdeki üriner taşların klasik semptom ve bulguları çocuklarda genellikle belirgin değildir. Semptomların çoğu taşa bağlı tıkanıklık gelişince meydana gelir. Tedavide temel amaç, minimal invaziv yaklaşımla maksimal taşsızlık sağlamak olmalıdır.

Anahtar kelimeler: çocuk, üriner taşlar, tanı, tedavi, minimal invazif yaklaşım

 

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):33-36, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.033
Probleme dayalı öğretim ilk üç yıl öğrencilerinin klinik senaryolarının yazımında çocuk cerrahisinin rolü

Burak Tander, Ünal BiÇakci, Mithat GÜnaydin, Rıza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

 
ÖZET
 

Amaç: Bu çalışmada, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın, fakültemizde lisans eğitim sistemi olan probleme dayalı öğretim (PDÖ) uygulamalarında, eğitimine katkılarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin ne düzeyde katkılarının bulunduğunun değerlendirilmesi amacıyla, senaryolar ile bloklarda ve kurullarda görevli öğretim üyelerinin katkıları gözden geçirildi. Klinik senaryoların içinde çocuk cerrahisinin yer aldığı senaryoların yıllara ve dönemlere göre dağılımı değerlendirildi.

Bulgular: Son 6 yıllık dönemde Dönem I ve Dönem III’te ikişer blokta çocuk cerrahisi ile ilgili senaryoların işlendiği belirlendi. Üç dönemdeki toplam 21 bloğun 8 (% 38)’inde çocuk cerrahisi anabilim dalı katkı yapabilmektedir. Senaryo düzeyinde katkı yaptığı bloklardaki toplam 68 senaryonun 25’inde (% 36.8) çocuk cerrahisi senaryo yazımına doğrudan katkıda bulunmuştur. Fakültemizde 40 anabilim dalı vardır ve anabilim dalımız PDÖ’de en fazla katkı yapan bölümlerden biri olmuştur. Yine aynı zaman döneminde 3 blokta “program kurulu” ve “ölçme değerlendirme kurulu” anabilim dalımız öğretim üyeleri görev almıştır.

Sonuç: Çocuk cerrahisi, kapsadığı alanların verdiği avantajla, tıp eğitiminin yalnızca klinik bölümü olan ikinci yarısında değil; temel tıp eğitiminde de önemli eğitici rol oynamaktadır.

Anahtar kelimeler: probleme dayalı öğretim, çocuk cerrahisi, temel tıp bilimleri

 

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):37-40, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.037
Çocuklarda görülen geçici invajinasyonda klinik ve radyolojik multidisipliner yaklaşımın önemi

Bircan Savran*, Bekir Şanal**, Ünal Adıgüzel*, Mehmet Korkmaz**, Fatma Can**, 
Saime Ergen Dİbeklİoğlu***, Yasin Tuğrul Karakuş***
*Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, **Radyoloji Anabilim Dalı, ***Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kütahya

 
ÖZET
 

Amaç: Çocuklarda geçici invajinasyon; herhangi farklı bir nedenden dolayı yapılan görüntüleme yöntemleri sırasında tesadüfen invajinasyon tanısı konulan, ancak takip sırasında invajinasyonun spontan olarak gerilediği bir durumdur. Çocuk hastalarda geçici invajinasyon takibi ve tedavisi, klinik ve ultrasonografik bulgular eşliğinde oluşturulacak bir algoritma ile başarılı bir şekilde yapılabilir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemize başvuran ve geçici invajinasyon tanısı alan 5 hastanın klinik ve sonografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Geçici invajinasyon tanılı hastalarımızdaki ortak bulgular şunlardı; 1) Genel durumlarının iyi olması. 2) Karın ağrısı olsun ya da olmasın birlikte defans ve rebound bulgularının olmaması. 3) Klinik triadda yer alan safralı kusma ve kanlı gaita şikayetlerinin olmaması. 4) 24 saatlik takipte safralı kusma ve kanlı gaita gelişmemesi. 5) Yaş ortalamasının standart invajinasyon görülen yaştan büyük olması. 6) Sonografik olarak kısa bir ince bağırsak segmentinin tutulması. 7) Sonografik olarak tutulan bağırsak duvarında ödem olmaması. 8) Sonografik olarak invajinasyon düzeyinin proksimalinde bağırsak dilatasyonu izlenmemesi. 9) Sonografik olarak leadpoint olmaması. 10) Bu kriterlere sahip olguların 24 saat sonra çekilen kontrol ultrasonlarında invajinasyonun spontan olarak regrese olması.

Sonuç: Çocuk hastalarda geçici invajinasyon takibi ve tedavisi, klinik ve ultrasonografik bulgular eşliğinde oluşturulacak bir algoritma ile başarılı bir şekilde yapılabilir. Böylece çocuk hastalar, gereksiz müdahale/cerrahiden ve yüksek radyasyon içeren görüntüleme yöntemlerinden kurtulabilirler.

Anahtar kelimeler: İnvajinasyon, çocuk, ultrasonografi

 

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):41-44, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.041
Çocuklarda nadir görülen bir durum: Hidrojen peroksit alımı

Meltem Çağlar, Ahu Gökgöz Bayar, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Mevlit Korkmaz, 
Selma Fettahoğlu, Müzeyyen Sert, Hamit Okur
TC. SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

 
ÖZET
 

Hidrojen peroksit (H2O2) oksidatif bir ajandır ve yanlışlıkla alımı ender görülür. Değişik konsantrasyonlarda dezenfektan ve saç açıcı olarak, ayrıca, kağıt ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Bu çalışmada saç açıcı ürün şeklinde H2O2 alımı olan iki hasta ve yara temizleyici şeklinde H2O2 alımı olan bir hasta sunularak potansiyel tehlikelere dikkat çekilmesi amaçlandı. Hastalar % 20, % 7,5, % 3 oranlarında H2O2 içeren ürünler içmişlerdi. H2O2 koroziv hasar, oksijen gaz embolizasyonu ve lipit peroksidasyon mekanizmalarıyla zarar verir. Yüzde 10 üzerindeki konsantrasyonlarda zarar verme olasılığı artmaktadır. Bu çalışmada sunulan iki hastada koroziv hasarlanma görülmüş olup, hastalar sekelsiz olarak iyileşmiştir. Düşük konsantrasyonda H2O2 içeren ürün alımı olan hastadaysa patoloji saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler: hidrojen peroksit, koroziv hasar, endoskopi, çocuk

 

Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):45-48, 2013
doi:10.5222/JTAPS.2013.045
Dokuz yaşında çocukta sol atriyal miksoma: Olgu sunumu

Ayhan Uysal*, Oktay Burma*, İbrahim Murat Özgüler*, Mehmet Mustafa Akın**
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, **Patoloji Anabilim Dalı Elazığ

 
ÖZET
 

Primer kardiyak tümörlerin insidansı % 0.05 olup bunların % 50’den fazlasını atriyal mixomalar oluşturmaktadır. Buna rağmen infant ve çocukların primer kardiyak tümörleri ender olarak gözlemlenmektedir. Dokuz yaşında bir çocukta gelişme geriliği, eforla gelen nefes darlığı ve takipne nedeniyle pediyatri kliniğinde takip edilirken yapılmış olan ekokardiyografi’de tespit edilen sol atriyal kitle cerrahi olarak çıkarıldı. Kitlenin patoloji sonucu miksoma olarak belirlendi. Bu benign kardiyak kitlelerin özellikle pediyatrik yaş grubunda ciddi semptomlarla karşımıza çıkabileceği ve ekokardiyografi kontrolü ile hızlı ve güvenli bir şekilde tanı koyularak cerrahisinin yapılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: miksoma, atriyal, çocuk, cerrahi

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın