Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Jinekoloji Obstretrik Pediatri Dergisi Eylül 2013 ›› Jinekoloji Obstretrik Pediatri Dergisi Eylül 2009


Jinekoloji Obstretrik Pediatri Dergisi Eylül 2009

 Eylül 2009

    
JOPP Derg 1(3):100-106, 2009
Çocuklarda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Rengin ŞİRANECİ *, Nevin HATİPOĞLU **, Hüsem HATİPOĞLU **
ÖZET

Çocuklarda akut alt solunum yolu infeksiyonları sık görülen, özellikle beş yaş altındaki hastaların önde gelen hastalık ve ölüm nedenidir. Pnömoni özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi bir sorundur. Sorumlu etkenler çeşitli olmakla birlikte klinik bulgular farklı etiyolojilerde dahi benzerdir. Özgün mikrobiyolojik tanı her zaman olası değildir. Empirik ve etkene yönelik standart tedavi yaklaşımları tanımlanmıştır.

Anahtar kelimeler: alt solunum yolu infeksiyonu, pnömoni

 

JOPP Derg 1(3):107-114, 2009

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Nevin HATİPOĞLU *, Hüsem HATİPOĞLU *, Rengin ŞİRANECİ **

ÖZET

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kenelerle taşınan virusların yol açtığı, ciddi bir zoonotik hastalıktır. Hastalığın akut bulguları jeneralize ağrı, miyalji, ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ekimoz ve kanama ile artmış karaciğer enzimleri, trombositopeni ve lökopeni ile karakterize laboratuvar bulguları şeklindedir. Erken konulan tanı ve başlanılan tedavi mortaliteyi azaltır ve infeksiyonun sekonder olarak yayılımını önler. Bu nedenle hastalığın ilk ortaya çıkan özelliklerin bilinmesi hekim için önemlidir. Tedavinin esasını destek tedavisi oluşturmakla birlikte, ribavirinin bu hastalarda antiviral ajan olarak kullanımı söz konusudur. Hastalığın önlenmesinde henüz etkili bir aşı geliştirilmemiştir. Kişisel korunma önlemleri ve özellikle kenelerle temastan kaçınma korunmadaki en önemli basamaktır.

Anahtar kelimeler: kanamalı ateş, kene

 

JOPP Derg 1(3):115-123, 2009

Çocuklarda Akut Bronşiolit
Murat ÇİFTEL *, Suat BİÇER **, Rengin ŞİRANECİ ***    

ÖZET

Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda, küçük hava yollarının inflamatuvar obstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Çocuklarda en sık hastaneye yatış nedenlerinden biridir. Respiratuar sinsityal virüs olguların % 50’sinde sorumlu olan etkendir. Özellikle kış mevsiminin en sık görülen solunum yolu hastalıklarından olan bronşiyolitin tanı, tedavi ve komplikasyonlarına bu amaçla dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar kelimeler: bronşiolit, çocuk, respiratuar sinsityal virüs, tedavi

 

JOPP Derg 1(3):124-128, 2009

Nefrotik Sendrom
Alev YILMAZ *

ÖZET

Nefrotik sendrom çocukluk çağında sık görülen böbrek hastalıklarından biridir. Bu makale nefrotik sendromun tanı ve tedavisine yönelik genel bilgiler içermektedir.

Anahtar kelimeler: nefrotik sendrom, çocuk

 

JOPP Derg 1(3):129-131, 2009

Çocuk Cerrahisi Poliklinik Olgularına Yaklaşım
Gülay AYDIN TİRELİ *

ÖZET

Bu makale, çocuk hastalıkları asistanlarına verilmiş bir seminerin notlarını kapsamaktadır ve amacı pediatri asistanlarının poliklinik ve acil poliklinik yaparken sık olarak karşılaştıkları cerrahi olgularına yaklaşım konusunda kısa bilgiler vermektir.

Anahtar kelimeler: çocuk cerrahisi, poliklinik, sık rastlanan, acil

 

JOPP Derg 1(3):132-135, 2009

Uterus Rüptürü: Olgu Sunumu
Alpaslan AKYOL *, Ali İsmet TEKİRDAĞ **

ÖZET

Otuz altı yaşında, daha önce 2 partusu olan hasta, 4 cm servikal dilatasyon, % 70 efasman, baş -3 seviyede ve 2 saat önce başlayan amniyon sıvısı gelişi ile hastanemize kabul edildi. Yatışının yaklaşık 6. saatinde 3,610 g ağırlığında bir erkek bebek doğurtuldu. Doğumundan 3.5 saat sonra vajinal kanama nedeniyle revizyone küretaj uygulandı, ama önemli bir materyal gelmedi. Uterin tonusun yetersiz olması nedeniyle uterin atoniye yönelik tedbirlere rağmen, vaginal kanamanın devam etmesi nedeniyle laparatomi yapıldı. Gözlemde uterus sağ yan duvarında 4 cm uzunluğunda rüptür ve ligamentum latum hematomu olması üzerine subtotal histerektomi yapıldı.

Anahtar kelimeler: postpartum kanama, uterus rüptürü, subtotal histerektomi

 

JOPP Derg 1(3):136-138, 2009

Sütçocuğunda Kusma Nedenlerinden Biri: Hiatal Herni
Erkut ÖZTÜRK *, Zerrin ÖNAL **, S. Erdal ADAL ***

ÖZET

Çocukta hiatal herni ender görülmektedir. Çocukta yineleyen akciğer infeksiyonu ve gastrointestinal yakınmalara yol açar. Bu yazıda hiatal herni ile başvuran 11 aylık bir kız çocuğu sunulmuştur. Ameliyat edildikten sonraki takiplerinde hastanın yakınmaları gerilemiştir.

Anahtar kelimeler: hiatal herni, çocuk, kusma

 

JOPP Derg 1(3):139-141, 2009

Bir Nörokutanöz Melanozis Olgusu
Suat BİÇER *, Canan KOCAMAN *, Gülseren ARSLAN **, Ender AKSÜYEK **, Meliha ARSLAN ***, Selçuk UZUNER ***

ÖZET

Nö­ro­ku­ta­nöz me­la­no­zis; de­ri ve lep­to­me­nink­sler­de me­la­nin üre­ten hüc­re­le­rin fo­kal ve­ya dif­füz pro­li­fe­ras­yo­nu ile ka­rak­te­ri­ze, ender gö­rü­len bir fa­ko­ma­toz­dur. Üç ay­lık bir kız ço­cu­ğu, ay­nı gün için­de 4 kez tüm vü­cut­ta ka­sıl­ma, tit­re­me, göz­le­ri­ni bir nok­ta­ya dik­me şek­lin­de olan nöbetleri ne­de­niy­le has­ta­ne­mi­ze ge­ti­ril­di. Ge­liş fi­zik mu­aye­ne­sin­de ilk gö­ze çar­pan özel­lik tüm göv­de­yi kap­la­yan si­yah-kah­ve­ren­gi gö­rü­nüm­de dev pig­ment­li ne­vüs var­lı­ğıy­dı. Ay­rı­ca yüz, bo­yun, kol ve ba­cak­lar­da çok sa­yı­da sa­tel­lit lez­yon­lar iz­len­mek­tey­di. Kon­vül­zi­yo­nu, me­la­no­si­tik ne­vüs­le­ri mev­cut olan vaka­mı­zın kran­yal mag­ne­tik re­zo­nans gö­rün­tü­le­me­sin­de T1 ağır­lık­lı ke­sit­ler­de bi­la­te­ral amig­da­la lo­ka­li­zas­yon­la­rın­da hi­pe­rin­tens no­dü­ler lez­yon­lar gö­rül­dü. Bu cilt ve gö­rün­tü­le­me bul­gu­la­rıy­la nö­ro­ku­ta­nöz me­la­no­zis ta­nı­sı ko­nul­du. Oral fe­no­bar­bi­tal te­da­vi­si ile nö­bet­le­ri kon­trol al­tı­na alın­dı. Bu olgu ender gö­rül­me­si ne­de­niy­le su­nul­muş­tur.

Anahtar kelimeler: fakomatoz, konvül­zi­yon, me­la­no­si­tik ne­vüs, nö­ro­ku­ta­nöz me­la­nozis

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın