Jaren Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi Sayı-1 2015

http://www.jarengteah.org/

    
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeyleri
Communication and Empathi Skill Levels of Nurses
doi: 10.5222/jaren.2015.001  Sayfalar 1 - 7
Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin iletişim ve empati beceri düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup Mart-Mayıs 2013 tarihleri Kars’ ta bulunan bir devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Verilerin toplandığı tarihler arasında hastanede çalışan, izinli veya raporlu olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 578 servis hemşiresi ve sorumluları ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; hemşireleri tanıtıcı bilgi formu, Empati Beceri Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin yaşı, eğitim durumu ve haftalık çalışma sürelerinin iletişim ve empati becerilerini etkilediği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin iletişim ve empati beceri ölçek toplam puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin iletişim becerileri ve alt boyutları ile empati becerileri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Empati, iletişim, hemşire.

2.
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bası yarası görülme sıklığı ve bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerinin irdelenmesi.
The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.
doi: 10.5222/jaren.2015.008 Sayfalar 8 - 14
H. Banu Katran

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastalarda, bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerini ve bası yarası görülme sıklığını belirleyerek, bası yarası gelişiminin önlenmesine ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 01.01.2007–31.12.2007 tarihleri arasında tedavi gören 948 hastada tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak yapıldı. Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Elde edilen verilere göre; hastaların %20.56 (n=195)’sında bası yarası geliştiği saptandı. 75 yaş ve üzeri olan 191 hastanın %31.4 (n=60)’ünde bası yarası izlendi. 11 gün ve daha fazla yatış süresi olan 122 hastada ise, %95.9 (n=117) oranında bası yarası geliştiği belirlendi.
Bası yarası gelişen 195 hastanın, %30.5 (n=29)’inin birden fazla sistemik hastalığa sahip oldukları saptandı. Diyabetes mellitus’ü (DM) olan hastaların %46.3 (n=19)’ünde ve hipertansiyonu (HT) olan hastaların %48.3 (n=14)’ünde bası yarası geliştiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 948 hastanın 195’inde (%20.56) en az bir bölgede bası yarası geliştiği izlendi. En çok bası yarası izlenen vücut bölgeleri sırasıyla; Topuklar (%26.98), Sakral bölge (%25.66), Trokanterler (%12.83) olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Risk Faktörleri, Yoğun Bakım.

3.
Hemşirelerin Kemoterapiye Bağlı Ortaya Çıkan Alopesiye İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions And Attitudes of Nurses Towards Chemotherapy Induced Alopecia
doi:10.5222/jaren.2015.015 Sayfalar 15 - 20
Sebahat Akbal Ateş, Nermin Olgun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesiye ilişkin algılarını ve alopesi yönetimine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada; Alopesi Yönetim Ölçeği (AYÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 75 hemşire oluşturmuştur. 
BULGULAR: Cinsiyet, yaş, hizmet içi eğitim alma durumu ve alopesi deneyimine (aile-çevre) göre algı ve tutumların farklılık (p<0.05) gösterdiği belirlenmiştir. Hemşirelerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplarla fikir birliği içinde oldukları saptanmıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve alopesiye yönelik standart bakım protokollerinin hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapiye bağlı alopesi, Algı, Hemşire

4.
Gebelerin Fetal Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Uygulamalar
Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health
doi: 10.5222/jaren.2015.021  Sayfalar 21 - 29
Tülay Yılmaz, Hüsniye Dinç, Meltem Demirgöz Bal

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik kontrolleri sırasında gebelerin fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yaptıkları uygulamaların tanımlanmasının, gebelerin bakımını planlamada sağlık personeline yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı gebelik takibi için gebe polikliniğine gelen gebelerin, fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından yaptığı uygulamaları tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni, farklı sosyo-kültürel yapıdaki gebelere ulaşabilmek amacıyla, İstanbul’da bir özel ve bir devlet hastanesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise bu hastanelerin gebe polikliniklerine Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 296 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür eşliğinde hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak ortalama ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Gebelerin yaş ortalamasının 28±5,32 (18 yaş altı gebelik yok, 35 yaş üstü gebelik %14), %59’unun lise ve üzerinde eğitimli, %92’sinin çalışmadığı, %88’inin 3.trimesterde, %57’sinin orta gelir durumunda, %97’sinin sosyal güvencesinin olduğu, %18’inin sigara içtiği, %15’inin 2 yıldan kısa aralıklı doğumu olduğu, %42’sinin ilk gebeliği, %17’si eski sezaryen, %91’inin gebeliğin ilk 3 ayında sağlık kuruluşuna başvurmuş olduğu belirlendi. Gebelerin %94’ünün gebeliğe uygun giyinmiş olduğu, %70’inin 3 ana 3 ara öğün yemek yediği, %22’sinin haftada 3 kez egzersiz yaptığı (çoğunlukla yürüyüş), %89’unun ilk 3 ayda folik asit kullandığı, %93’ünün ilk 3 aydan sonra demir kullandığı, %87’sinin gebeliğinde vitamin kullandığı, %80’inin tetanoz aşısı olduğu, %79’unun her gece 8 saat uyuduğu, %90’ının gün içinde dinlenebildiği, %95’inin gebelik kontrollerini yaptırdığı, %53’ünün gebelikle ilgili eğitim aldığı, %83’ünün isteyerek gebe kaldığı, %38’inin prekonsepsiyonel dönemde muayene olduğu ve %34’ünün prekonsepsiyonel danışmanlık aldığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerin 35 yaş üstü gebelikleri daha da azaltılmalı, 2 yıldan kısa aralıklı doğumların azaltılması için eğitim yapılmalı, gebelikte egzersiz yapma oranı arttırılmalı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için bilgilendirme yapılmalı ve prekonsepsiyonel muayenenin ve danışmanlığın önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Folik Asit, Prenatal Bakım, Danışmanlık, Poliklinik

5.
40 Yaş Üstü Kadınların Meme ve Serviks Kanseri Taramalarına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
Knowledge and Practices Breast and Cervical Cancer Screening Among Womens over Age of 40
doi: 10.5222/jaren.2015.030  Sayfalar 30 - 38
Nuriye Büyükkayacı Duman, Derya Yüksel Koçak, Saniye Ayla Albayrak, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Bu çalışmada 40 yaş üstü kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Ocak –Haziran 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Çorum il merkezinde yaşayan 40 yaş üstündeki tüm kadınlar, örneklemini ise il merkezinde bulunan Şenyurt Aile Hekimliği Merkezi'ne kayıtlı olan 40 yaş üstündeki 224 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 27 maddelik kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına ilişkin bilgi ve uygulamalarını tanımlayıcı veri toplama formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programında yüzdelik, ortalama ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kadınların %51.8’inin kendi kendine meme muayenesini bildikleri ve yaptıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada sadece iki kadının mamografi çektirdiği tespit edilmiştir. Kadınların sadece %10.7’si tarama amaçlı olarak jinekolojik muayeneye gittiklerini bildirmiştir. Kadınların %51.8’i pap-smear testini bilmezken, %66.1’i hiç yaptırmamıştır. Ayrıca kadınların neredeyse tamamı ne zaman ve ne sıklıkta pap-smear testi yaptırılması gerektiğini bilmediğini belirtmiştir (%99.1). Kadınların yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre KKMM yapma durumu ve jinekolojik muayene ve test yaptırma sıklığı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Çalışmamızda kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının yetersiz olduğu görülmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerinde en sık görülen kadın kanser türlerine yönelik periyodik sağlık muayeneleri ve taramalar artırılmalı, toplumsal farkındalığı artırıcı eğitim ve danışmanlık uygulamalarına yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Serviks Kanseri, Tarama, Kadın

DERLEME
6.
Yenidoğan Beslenmesinde Kullanılan Enteral Yöntemler Ve Hemşirelik Bakımı
Enteral Methods Used In Newborn Nutrıtıon And Nursıng Care
doi: 10.5222/jaren.2015.039  Sayfalar 39 - 4
Selime Çay, Seda Geylani Güleç

GİRİŞ ve AMAÇ: Anne sütüyle beslenip büyümek her yenidoğanın hakkıdır. Tüm yenidoğanlara doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde anne sütünün verilmesi amaçlanmalıdır. Emzirilemeyen yenidoğanlar için uygun beslenmenin başlatılması ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bebeklerin beslenmesinde en uygun yöntemi belirlemek çok zordur. Her yenidoğan hemşiresi enteral beslenme yöntemlerini bilmeli ve uygulama becerisine sahip olmalıdır. Anne ve bebekle yakın iletişimde olan hemşireler ailelere beslenme konusunda danışmanlık yapmalıdır. Bu yazının amacı yenidoğanda enteral beslenme yöntemlerini anlatmak ve hemşireleri bilgilendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: derleme
BULGULAR: derleme
TARTIŞMA ve SONUÇ: derleme

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, beslenme, enteral beslenme

7.
Birey Merkezli Yaklaşım Yaşlıların Acil Bakımında Mümkün müdür?
Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care?
doi: 10.5222/jaren.2015.045 Sayfalar 45 - 50
Serap Bulduk, Hacer Çetin, Esra Usta

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı insanların acil bakımın en büyük tüketicileri olduğu ve acil hastane ortamında savunmasız bir grup olarak önemli riskler taşıdıkları bilinmektedir. Bu makalede acil hastane ortamının yaşlılar için daha uygun hale getirilmesi ve yaşlıların acil bakım gereksinimlerinin karşılanmasında bireyselleştirilmiş bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına öneriler sunulmuştur. Yaşlılara bakım veren tüm sağlık personeli yaşlılık ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanarak ve bazı çevresel düzenlemeler sağlayarak acil bakım ortamında daha “yaşlı dostu” yönünde bir denge kurabilir. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: ...
BULGULAR: ...
TARTIŞMA ve SONUÇ: ...

Anahtar Kelimeler: acil bakım, hastaneler, yaşlı bireyler, birey-merkezli bakım
Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın