Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Cerrahisi Dergisi ›› Yazarlara Bilgi


Yazarlara Bilgi

www.tccd.org.tr

    

YAZARLARA BİLGİ

 • Çocuk Cerrahisi Dergisi (ÇCD), Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD)'nin ve Pediatrik Üroloji Derneği’nin (PEDURO) ulusal yayın organıdır. ÇCD, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalar ile olgu sunumlarının yanı sıra, temel konularda editöryal yazıları, teknik katkıları, kongre-toplantı duyurularını ve okuyucu mektuplarını yayınlar. Çocuk Cerrahisi ile ilişkili pediatri konuları ve diğer cerrahi branşların çocuk yaş grubundaki çalışmalarına da yer verir.
 • Yılda üç kez yayınlanır. ÇCD uluslararası Tıbbi Editörler Kurulu'nca hazırlanan "Biyomedikal dergilere gönderilecek metinlerde aranan ortak koşullar"ı benimser (Br. Med J 302: 338-341, 1991).
 • Derginin dili Türkçe'dir. Yazım dilinde TDK Türkçe sözlük ve yazım kılavuzuna uyulmalı ve olanaklı olduğunca yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır.
 • Editörlüğe ulaşan makaleler iki ayrı hakemin incelemesine sunulur. Editörler, yazının anlam ve içeriğine dokunmaksızın, yapısı, dili ve ifadesinde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Yazarlar yazı içeriğinin, tüm istatistiksel verilerin ve ilaç dozlarının doğruluğundan sorumludur. Metin içerisinde kısaltmalar olabildiğince az tutulmalı, standart olmayanlardan kaçınılmalı ve ilk kullanıldıkları yerde açık halleri ile tanımlanmalıdır. İstatistiksel analizlerde yöntem belirtilmeli, sık kullanılmayan yöntemler için kaynak gösterilmelidir. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak üzere ÇCD’ne gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
 • Tüm çalışmaların yazı içeriği olabildiğince kısa tutulmalı, kaynaklar dışında klinik ve deneysel çalışmalar 10, olgu sunumları ve teknik katkılar 5, mektuplar 1 A4 sayfasını aşmamalıdır. Editörlüğe hitaben, yazarların tümü tarafından imzalanmış, çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığını onaylayan OLUR FORMU orijinal imzalı olarak ÇCD yazışma adresine postalanmalıdır. Yayınlanan makaleler için yazar(lar)a ayrı baskı verilmez, ilk yazara derginin orijinal bir kopyası gönderilir.
 • Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve ÇCD'ni bağlamaz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde ETİK KURUL ONAYI alınmalıdır. Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751 -2, Arch Dis Child 1978; 54:441-2'de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754S'de yayınlanan kriterleri benimsenmelidir. Yazım koşullan için JAMA 1997; 277:927-34 ve 1988; 279:510'da yayınlanan "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir.

  ÇCD, 1975 Helsinki Deklarasyonu'nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi'nin etik standartlarına www.iegm.gov. tr uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alman onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vasilerinden yazılı "bilgilendirilmiş onam" alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Vaka sunumlarında da hastanın kimliğinin onaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan vasilerinden "bilgilendirilmiş onam" alınmalıdır.

  Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden "bilgilendirilmiş onam" aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışmada "deney hayvanı" kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde "Guide for the care and use of laboratory animals" (www.nap.edu/cata.logi5.140.html) ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

  Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması v.b. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır. Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti Hastalardan izin alınmadan mahremiyeti bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaralan gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle vaka bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onanı alındığı da makalede belirtilmelidir.

YAZI DÜZENİ

Yazılar sadece online olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için JournalAgent web sayfasına (www.journalagent.com/cocukcerrahisi) kayıt olup şifre almaları gereklidir. Bu sistem on-line yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

 • Yazılar standart A4 boyutuna, 2 satır aralıklı olarak, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak ve sayfalar Orijinal Türkçe/İngilizce başlıktan sonra Giriş bölümünden başlayarak (Yazar ve Kurum isimleri yazılmadan) word formatında (.doc) sağ alt köşede numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Deneysel ve klinik araştırma makaleleri; Türkçe ve İngilizce özetler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumlarında Gereç-Yöntem ve Bulguların yerini olgu sunumu alır. Özetlerde (olgu sunumları hariç) sırası ile Önbilgi/Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri başlık olarak yer almalıdır. Özet uzunlukları, araştırma makalelerinde 250, olgu sunumlarında ise 100 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Daha önce serbest bildiri veya poster olarak değerlendirilmiş çalışmaların, sunulduğu kongre, yeri ve tarihi de orijinal başlığın altında yer almalıdır.
 • Tablolar açıklamaları ile birlikte ayrı bir sayfada, rakam ile numaralandırılmalı ve yazının en sonuna eklenmelidir. Tabloda kullanılan kısaltmalar, alt kısımlarında açık halleri ile belirtilmelidir. Şekil ve grafikler benzer şekilde ayrı numaralandırılmalıdır.
 • Fotoğraflar baskıya uygun formatta (en az 300 dpi) ana metin olan word dökümanının içine yapıştırılmadan ayrı birer .jpg dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflara ait alt yazılar da ayrı bir sayfada gönderilir. Mikroskop görüntüsü içeren fotoğrafların alt yazılarının son kısmında parantez içerisinde boyama yöntemi ve büyütme oranının kısaca belirtilmesi şarttır.
 • Yazı içerisinde Tablo, şekil ve resimler, parantez içerisinde numaraları ile birlikte belirtilmelidir. Örnek: (Tablo 4), (Resim 2), (Şekil 3).
 • Kaynaklar tartışmadan hemen sonra, metin içinde geçiş sırasına uygun olarak sıralanmalıdır. Kaynak numaraları, metin içerisinde kullanıldıkları yerde parantez içerisinde üst simge konumunda belirtilmelidir. Üçten fazla yazarı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın ismi yazılır (Fairbanks JL, Shelden CA, Khoury AE, et al). Dergi isimlerinin kısaltmaları en son Index Medicus'a uygun olmalı, bu indekste yer almayan dergilerin isimleri kısaltılmadan yazılmalıdır.

Makale örneği:
Moralıoğlu S, Bosnalı O, Celayir A. Vezikovajinal reflü: Olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2013;27:85-88. Özgüner IF, Savaş C, Özgüner M et al. Intestinal atresia with segmental musculature and neural defect. J Pediatr Surg 2005;40:1232-1237. Durakbaşa UÇ, Gerçel G, Anadoluluf Aİ et al. Travmatik pankreas kanal rüptürü: Perkütan drenaj. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2013;27:73-76.

Kitap örneği:
Numanoğlu İ. Çocuk Cerrahisi. 1. Baskı, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, 1983, s: 423

Kitaptan alınmış bölüm örneği:
Toulokian RJ. Intestinal atresia and stenosis, in Aschcarft KW, Hodlder T (eds): Pediatric Surgery, Philadelphia, WB Saunders, 1993, pp:305-315.

Kongre özet kitabından alınmış bildiri örneği:
Çakmak Ö, Çavuşoğlu, Dondurmacıoğlu T et al. Hirschspurng hastalığı: onbir yıllık deneyimlerimiz. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur, Marmaris, 3 - 5 Mayıs 1994. Akyüz C, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A, et al. Second look operations in 36 pediatric patients with solud tumors. Presented at the 6th International Congress of Pediatric Surgery, İstanbul, 1989, Abstracts p:32.

Yazışma adresi:
S.N. Cenk Büyükünal Çocuk Cerrahisi Dergisi Editörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreterliği 34301, Cerrahpaşa / Fatih / Istanbul

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın