Ana Sayfa ›› Dergiler ›› European Journal of Cancer Aralık 2008


European Journal of Cancer Aralık 2008

Aralık 2008

    

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 203-204
Haber-Haber-Haber
Kötü haberler vermek

 

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 209-211
Editörün yazısı
Randomize çalışmalarda progresyonsuz sağkalımla genel sağkalımın karşılaştırılması ve yeterli istatistiksel güç

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 212-221
Güncel Perspektif
Avrupa’da kanserli çocuklara ilişkin klinik çalışmalar- Uyumlaştırmadan hâlâ çok uzaktayız: 
Avrupa SIOP raporu

K. Pritchard-Jones*
*Kanser Araştırma Enstitüsü ve Marsden Kraliyet Hastanesi, Downs Road, Sutton, Surrey, SM2 5PT, Birleşik Krallık

ÖZET
Kanserli çocuklara ilişkin klinik çalışmalar özellikle 2004 yılında ortaya atılan AB Klinik Çalışmalar Direktifinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Geniş ölçüde araştırmacının yönlendirdiği ve ticari destekten yoksun olarak araştırmacılar karmaşık bürokrasiye uyum sağlamak için gerekli kaynakları bulmaya uğraşmaktadır. Bu seyrek görülen hastalıklar uygun biçimde güçlendirilmiş klinik çalışmalar yürütme amacıyla çok uluslu katılımları gerektirmektedir. Ulusal idari makamlar tarafından Direktifin yorumlanmasındaki farklılıklar çocuklarda yapılan çalışmaları orantısız derecede etkilemiş, bu durum eski bir ilacın pediatrik kullanımı ruhsatlı endikasyondan farklı olduğunda ‘tıbbi araştırma ürünü’ olarak kabul edilmesindeki farklılıklarla açığa çıkmıştır. Aynı çalışma grubunda ardışık çalışmalar arasında halihazır risklerde hiçbir artış olmamasına rağmen sigorta masrafları 100 kat artmıştır. Kanserli çocuklara özel konuları vurgulama amacıyla Direktifin uygulanmasını yeniden değerlendirmek için toplanan güncel bir konferansta ortaya atılan sorunlar özetlenmektedir. 
© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 222-236
Derleme
Radyoterapi ortamlarında EGFR’nin etkinlik ve toksisitesi: Yayınlanmış klinik çalışmalara odaklanma

Nicolas Magnea,*, Cyrus Chargaria, Pierre Castadotb, Mithra Ghalibafiana, 
Jean-Charles Soriac, Christine Haie-Medera, Jean Bourhisa, Eric Deutscha 
a Radyoterapi Departmanı, Gustave Roussy Enstitüsü, 39 rue Camille Desmoulins, 94 805 Villejuif, Fransa
b Radyoterapi Departmanı, Jules Bordet Enstitüsü, Brüksel, Belçika 
c Medikal Onkoloji Departmanı, Gustave Roussy Enstitüsü, Villejuif, Fransa

ÖZET

Solid malign tümörlerde temel araştırmalar bu hastalık süreci ve tedavilerini daha büyük bir etkinlikle hedeflemek için yeni yöntemler hakkında bilgi birikimine yol açmıştır. Laboratuvar araştırmaları yeni tedavi hedeflerini tanımlamayı sürdürmekte, ayrıca klinik araştırmalar yeni ve etkili tedavi rejimleri saptamaktadır. Bu alanda birçok klinik öncesi çalışma radyosensitiviteyi artırmak için epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) sinyal ileti yolağını hedeflemiştir. EGFR ve eşzamanlı olarak iyonizan radyasyonu hedeflemenin in vitro gerekçesi iyice kanıtlanmış olmasına rağmen şimdiye kadar az sayıda klinik veri bu ilkeyi destekleyen kanıtlar sağlayabilmiştir. Burada solid tümör tedavisinde bu özellikle umut verici kombinasyonunun şimdiki gelişmiş durumunu açıklığa kavuşturmak ve özetlemek için etkinlik ve toksisiteye odaklanmış yayınlanmış tüm farklı klinik çalışmaları rapor etmekteyiz.

© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 237-248
Derleme
Statinler ve kanser: Bir sistematik derleme ve metaanaliz

Jaana Kuoppalaa, Anne Lamminpääb,*, Eero Pukkalaa 
a Finlandiya Kanser Kayıtları İstatistiksel ve Epidemiyolojik Kanser Araştırma Enstitüsü, Helsinki, Finlandiya
b Devlet Maliyesi Sigorta Bölümü, P.O. Box 10, 000054 Helsinki, Finlandiya

ÖZET

Arka plan: Statin tedavisiyle kanser arasındaki ilişkinin sistematik derlemeleri kanıtların kalitesini değerlendirmeksizin randomize çalışmalar üzerine odaklanmıştır. Çalışma kalitesini göz önüne alarak kanıtları topluca gözden geçirmeyi amaçladık. 
Yöntem: Erişkin hastalarda statin tedavisinin kanser üzerine etkisini inceleyen orijinal çalışmaların yayınları için Ekim 2007’e kadar MEDLINE, EMBASE ve CENTRAL veri tabanları taranmıştır. Araştırmamız 3607 referanstan 37 uygun orijinal çalışmayı ortaya çıkartmıştır. Manüel araştırma sonucu ilaveten 5 çalışma daha bulunmuştur. Böylece analizlere 42 çalışma dahil edilmiştir. Bunların 17’si randomize kontrollü çalışma, 10’u kohort çalışması ve 15’i olgu kontrollü çalışmaydı.
Bulgular: Statinler genel kanser insidansı (ortalama risk oranı (RR) 0,96, erimi 0,72 - 1,2) veya akciğer (ortalama RR 0,92, erimi: 0,83 to 3,0), meme (ortalama RR 1,04, erim 0,74 - 19) veya prostat kanseri (ortalama RR 0,96,erimi 0,33 t- 1,7) insidanslarını etkilememişti. Statinler mide kanseri (ortalama RR 0,59, erim 0,40 - 0,88), karaciğer kanseri (ortalama RR 0,62, erim: 0,33 - 1,2) ve lenfomaya (ortalama: RR 0,74, erim: 0,28 - 2,2). karşı koruyor gibi görünmektedirler. Statinler hem melanom (ortalama: RR 1,5; erim 1,3 - 1,7) hem de melanomdışı deri kanserinin (ortalama:RR 1,6, erim: 1,2 - 2,2), insidansını artırmışlardır. Etki tutarsız olarak statinin tipine göre değişmiştir. Ortalama takip süresi 4 yıl idi. Kanıtlar çoğu kez güçlü değildi. 
Yorum: Kanıtlar statinlerin kanser riskini kısa dönemde etkilemediğini düşündürmektedir. Potansiyel olarak koruyucu veya zararlı etkilere sahip olduklarına ilişkin kanıtlar ikna edici değildir. Konuyu aydınlatmak için daha uzun süreli yüksek kaliteli kohort çalışmalarına gerek vardır.

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 249-258
Metastatik meme kanserinde kemoterapi: 2000-2007 arası 
bildirilen tüm randomize çalışmaların bir özeti
Nicholas Wilcken*, Rachel Dear
Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Westmead Hastanesi, Westmead, NSW 2145, Avustralya
ÖZET

Amaç: İki bin yılıyla 2007 yılları (dahil) arasında bildirilmiş olan metastatik meme kanseri için uygulanan kemoterapi rejimlerinin bulgularını özetlemek. 
Yöntemler: Cochrane Meme Kanseri Grubu (Cochrane Breast Cancer Group [CBCG] sekreterliği tarafından tutulan 2000-2007 arası klinik çalışmaların özel kayıtları ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (American Society of Clinical Oncology: ASCO) yıllık bilimsel toplantıların (2000-2007) özetlerini araştırdık. 
Sonuçlar: Bu derleme için tanımlanmış 63 çalışmanın 80 bildirisi uygun bulunmuştur. Çalışmaların % 30’dan fazlası yanıt oranı veya progesyonsuz sağkalım açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bildirmiş, yalnızca 8 (% 13) çalışma genel sağkalımda bir farklılık olduğunu rapor etmiştir. Yüzde otuzu yaşam kalitesi verileri rapor etmiştir. Çok az sayıda çalışma, çalışmanın süresi ve tek ajanlı ardışık veya kombinasyon tedavilerinin göreli yararları gibi kritik klinik soruları incelemiştir. 
Sonuç bildirisi: 2000-2007 yılları da bildirilen çalışmalarda birçok rutin kemoterapi rejimi arasında önemli sağkalım farklılıkları olduğuna ilişkin az sayıda kanıt bulunmaktadır.

© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 259-265
Kolorektal neoplazilerin saptanmasında dışkıda immünokimyasal 
gizli kan testleri gayak bazlı testlerden üstündür

Vincent Dancourta, Catherine Lejeunea, Côme Lepagea, Marie Claude Gailliardb, 
Bernard Menya, Jean Faivrea,* 
a Gastrointestinal Kanser Kayıtları, INSERM U866, Tıp Fakültesi, Burgonya Üniversitesi CHU de Dijon, BP 87900, 21079 Dijon, Fransa
b Sağlık Araştırmaları Merkezi 16-18 rue Nodot, 21000 Dijon, Fransa

ÖZET

Bu çalışmanın amacı dışkıda gayak bazlı gizli kan testi (G-FOBT) ile dışkıda immünokimyasal yöntemle yapılan gizli kan testi (I-FOBT) performanslarını karşılaştırmaktı. Elli ila 74 yaş arası orta riskli toplam 17.215 birey toplum temelli olarak düzenlenmiş tarama programına katılmış, eş zamanlı olarak 3 gün G-FOBT ve 2 gün I-FOBT uygulanmıştır. Katılımcıların % 3,1’i G-FOBT ve % 6,9’unda I-FOBT test sonuçlarının pozitif olduğu saptanmıştır (p<10-4). Test sonuçları pozitif olan kolonoskopi geçirmiş 1205 katılımcı arasında G-FOBT testiyle karşılaştırıldığında I-FOBT testiyle sırasıyla 2,6 ve 3,5 kat daha fazla sayıda kanser ve ilerlemiş adenom saptanmıştır. I-FOBT’un pozitif öngörüsel değeri kanserler için G-FOBT’e benzemesine rağmen (% 5,9'e karşın % 5,2) ileri adenomlarda daha yüksekti (% 27,2’e karşın % 17,5). Hem kanserler hem de ilerlemiş adenomların saptanması açısından I-FOBT, G-FOBT’den üstündü. Ancak personel ve mali kaynakların pozitif tarama testlerine uyum sağlayabilme oranı henüz belirlenmemiştir.
© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1(4) (2008) 266
Konu İndeksi
Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın