Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Düşünen Adam Dergisi Mart / Aralık 2009


Düşünen Adam Dergisi Mart / Aralık 2009

Mart / Aralık 2009

    

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):4-8
Ayaktan İzlenen Hastalarda Batın Ultrasonografisi ile İlişkili Kaygı: Kanser Olmayan Hastaların Kaygı Düzeyi

Emel KOÇER *, Fatih CANAN *, Ramazan BÜYÜKKAYA **, Ömer YAZGAN **, Sibel YAZGAN **

ÖZET

Amaç: Ultrasonografi (USG) tetkiki ile ilişkili hasta kaygı düzeyini ortaya koymak ve hastaların batın USG tetkiki hakkındaki fikirlerini ve kaygıyı etkileyen faktörleri belirlemek.

Yöntem: Çalışmaya, yaşları 18 ile 65 arsı değişen toplam 351 hasta dahil edildi. Batın USG tetkiki istenen hastaların depresyon ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla, tüm hastalara Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) uygulandı. Hastaların depresyon ve kaygı düzeyleri sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların USG tetkikinden hemen önce ölçülen kaygı ve depresyon düzeyleri ile kontrol grubunun kaygı ve depresyon düzeyleri arasında farklılık yoktu. Endişeli olduğunu ifade eden hastaların HAD-A skorları belirgin olarak daha yüksekti (p<0.05). USG tetkiki ile ilgili önceden bilgili olanlar, kontrollere göre anlamlı olacak şekilde daha düşük kaygı düzeyine sahipti.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, USG tetkiki yapılmadan önce hasta bilgilendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Ultrasonografi, kaygı, bilgilendirme

 

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):9-17
Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalara Bakım Veren Ekipte Ruhsal Belirtiler *

Aslı YEŞİL **, A. Tamer AKER ***, Ufuk SEZGİN ****

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz tedavisi gören hastalara bakım veren sağlık çalışanlarında görülebilecek ruhsal belirtileri saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla ruhsal belirtileri saptamak için Maslach Tükenmişlik ölçeği, Kısa Semptom Tarama Envanteri ve Travmatik Stres Belirti Ölçeği diyaliz hastalarıyla çalışan 77 doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanlarına uygulanmıştır.

Bulgular: Elde edilen sonuçlarda sağlık çalışanlarında tükenmişlik, travmatik stres ve diğer psikopatolojik belirtiler saptanmıştır. Doktor ve hemşirelerin duygusal tükenme, travmatik stres düzeyleri ile genel psikopatoloji puanları diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir.

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarının tedavi ve bakımlarını yürüten sağlık çalışanları ruhsal olarak zorlanmaktadır. Bu zorlanmanın tedavi ve bakımdan birincil derecede sorumlu olan doktor ve hemşirelerde daha belirgin olduğunu söylemek olasıdır. Hemodiyaliz hastalarına tedavi ve bakım veren sağlık çalışanlarının psikososyal açıdan desteklenmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: TSSB, ikincil travmatik stres, tükenmişlik, hemodiyaliz hastaları

 

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):18-26
Şizofrenik Hastalarda Negatif ve Pozitif Belirtiler ile Yapısal Beyin Görüntüleme (MRG) Bulgularının İlişkisi

Serhat ÇITAK *, Mehmet ÇAKICI **, Ebru T. ÇAKICI ***, A. Tamer AKER ****

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, şizofrenide pozitif ve negatif belirtilerle yapısal beyin patolojileri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırmaktır.

Yöntem: DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş, yaş ortalaması 44.7±15.9, eğitim süresi ortalaması 10.8±3.8 yıl, hastalık süresi ortalaması 18.9±13.1 yıl olan 8 kadın, 14 erkek, toplam 22 hastaya, sosyodemografik bilgi formu, Negatif ve Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçekleri (NBDÖ, PBDÖ) uygulanmış ve hastaların tümünde MRG incelemesi yapılmıştır. Bağıntıların incelenmesinde spearman korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Olgularda ortalama PBDÖ toplam puanı 36.3±22.4, NBDÖ toplam puanı 50.0±17.5 bulunmuştur. Yapısal beyin bulgularının küresel değerlendirmesi sonucunda hastaların 9’unda (% 40.9) kesin patoloji, 8’inde (% 36.4) şüpheli patoloji saptanmış, 5 olguda ise (% 22.7) patoloji belirlenmemiştir. Pozitif belirtilerle lateral, 3. ve 4. ventrikül, temporal ve parietal korteks, medial temporal yapı patolojileri arasında; negatif belirtilerle de lateral, 3. ve 4. ventrikül, medial temporal yapı ve bazal ganglia patolojileri arasında orta düzeyde, aynı yönde bağıntılar saptanmıştır.

Tartışma: Sonuç olarak, şizofrenik hastalarda temporal ve parietal kortikal patolojilerle pozitif belirtiler, ventriküler sistem ve medial temporal yapı patolojileriyle de hem pozitif hem de negatif belirtiler arasında bağıntılar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar; şizofrenide yapısal beyin değişimlerinin, pozitif ve negatif belirti boyutlarını birbirinden ayırt etmekte yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, pozitif belirtiler, negatif belirtiler, yapısal beyin görüntüleme

 

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):27-31
Epilepsisi Olan Marinesco Sjögren Sendromlu Olgu

Betül GÜVENLİ *, Candan GÜRSES **, Selin YILMAZER **, Erkin GÜL **,
Nerses BEBEK **, Betül BAYKAN **, Ayşen GÖKYİĞİT **

ÖZET

Marinesco-Sjögren sendromu (MSS) serebellar ataksi, konjenital katarakt, motor ve mental retardasyon, iskelet anomalileri, motor veya sensoriyel nöropati ve miyopati ile karakterize otosomal resesif bir hastalıktır. Radyolojik olarak en sık olarak görülen bulgu serebellar atrofidir. Ancak, bu hastalarda epilepsi hastalığı nadiren görülür. Bu yazıda klinik ve radyolojik bulgularla MSS tanısı almış ve epilepsi hastalığı da olan 27 yaşında kadın hasta, klinik ve elektrofizyolojik olarak nöbetleri kayıtlanmış olan ilk olgu olması nedeniyle bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Marinesco-sjögren sendromu, epilepsi, elektroensefalografi

 

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):32-35
Kartagener Sendromu ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu

Ayşegül ERMİŞ *, Ahmet TÜRKCAN **, Mehmet Emin CEYLAN ***, Ayşe Fulya MANER ****

ÖZET

Kartagener sendromu, situs inversus, bronşektazi ve sinüzit triadından oluşan ender, otozomal resesif geçişli kongenital bir malformasyondur. Makalemizde Kartagener sendromu olan ve psikotik bozukluk saptanan bir olgu sunulmuştur. Olgu 32 yaşında, lise mezunu, evli, 2 çocuklu erkek hastadır. Öyküsünden son iki ayda psikotik bulguların giderek arttığı, bu süre içinde iki intihar girişiminin olduğu ve yatarak tedavi gördüğü öğrenilmiştir. Psikiyatrik muayenede duygulanımın sığ olduğu, işitsel varsanılar ve perseküsyon hezeyanlarına sekonder gelişen endişe, korku, yaşamdan zevk almama, intihar düşünceleri ve girişimleri ile seyreden ikincil depresyonunun olduğu belirlendi. İşitsel varsanılar ve içe kapanmanın ön planda olduğu hastalık tablosunun üç yıldır devam ettiği öğrenildi. Öz geçmişinde 9 yaşında iken hastaya Kartagener sendromu teşhisi konduğu öğrenildi.

Anahtar kelimeler: Kartagener sendromu, psikotik bozukluk, depresyon

 

Düşünen Adam; 2009, 22(1-4):36-42
Yeme Bozuklukları ve Aile Yapısı: Bir Gözden Geçirme

Dilek Ertuğ TOKER *, Çiçek HOCAOĞLU **

ÖZET

Yeme bozuklukları sıklığı son 50 yılda artış göstermektedir. Tarihçesine bakıldığında, değişik şekillerdeki yeme bozukluklarının aslında uzun yıllar öncesinden beri var oldukları, ancak en çok bilinen yeme bozuklukları olan Anoreksiya Nervoza ve Bulimia Nervozanın resmi sınıflandırma sistemlerine daha yakın tarihlerde girmiş oldukları görülmektedir. Çok sayıda bedensel belirtinin ortaya çıkmasına neden olabilen, iyileşme ve sağaltımı güç, depreşme riski yüksek, psikiyatrik bozukluklar arasında ölüm oranı yüksek yeme bozukluklarının etiyolojisinde biyolojik açıdan genetik yük ve başta hipotalamik nöromediatör faktörlerin etkisi öne sürülmektedir. Psikolojik etkenler arasında ise, aile yapısı, hasta ile ailesi arasındaki ilişkiler üzerine durulmakta ve bireyin anne-babası ile kurduğu ilişki biçiminin yeme bozuklukları üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Yeme bozukluğu olan hastaların ailelerinin daha az empatik, daha az destekleyici ve daha yüksek başarı beklentisi içinde oldukları belirtilmektedir. Ayrıca yeme bozukluğu olan hastaların ailelerinde aile içi sorunlar ve tartışmalara, depresyon, anksiyete, alkolizm ve herhangi bir yeme bozukluğuna daha çok rastlanmaktadır. Bu çalışmada yeme bozukluğu ile aile yapısı arasındaki ilişki literatür bulguları ile gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yeme bozuklukları, anoreksiya, bulimia, aile yapısı

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın