Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Vaccine Son Sayı Eylül / Aralık 2009


Vaccine Son Sayı Eylül / Aralık 2009

Son Sayı Eylül / Aralık 2009

    
Vaccine Dergisi 11(3-4):71-76, 2009
İnfluenza epidemiyolojisi

Arnold S. Monto
Epidemiyoloji Anabilim Dalı, Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, 109 Observatory Street, Ann Arbor, MI 48109, Amerika Birleşik Devletleri

ÖZET

İnfluenzanın etkisi yüzyıllardır bilinmekte ve onanmaktadır. Ilıman iklimlerdeki mevsimselliği, olguları virolojik olarak tanımlamaksızın mortalite ve hospitalizasyon gibi şiddetli morbidite tahminlerinin istatistiksel olarak yapılmasına olanak vermiştir. Çoğu influenza ile ilişkili mortalite yaşlı bireylerde ve altta yatan hastalıkları olanlarda meydana gelmektedir. Bu grupların yanı sıra, küçük çocuklar ve gebe kadınlarda influenza hospitalizasyonları meydana gelmektedir. Morbiditenin tanımlanması daha zordur ve kesin tahminlerin yapılabilmesi için laboratuvar doğrulaması gerekmektedir. Genç bireyler tüm alt tiplerin neden olduğu hastalıkları en yüksek sıklıkta yaşamaktadır. Bu da çocukların aşılanmasıyla toplumda kontrol için stratejilerin önerilmesine yol açmıştır.
© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

Vaccine Dergisi 11(3-4):77-82, 2009
Sağlık hizmetleri ortamlarında influenzanın yarattığı zorluklarla yüzleşmek: Zorunlu mevsimsel influenza aşılamasının etik gerekçesi ve gelecekteki pandemilere ilişkin olası sonuçları

Jon C. Tilburta,*, Paul S. Muellera, Abigale L. Ottenberga, Gregory A. Polandb, Barbara A. Koeniga

         Genel Dahiliye Bölümü ve Profesyonellik ve Biyoetik Programı, Mayo Clinic 200 1st. St. SW Rochester, MN 55905, Amerika Birleşik Devletleri b Mayo Aşı Araştırma Grubu, Dahiliye Anabilim Dalı, Mayo Clinic, Rochester, MN, Amerika Birleşik Devletleri

ÖZET

Mevsimsel gribin nozokomiyal bulaşma tehdidi gerçektir ve sağlam bir şekilde  belgelenmiştir. Gönüllü aşılama için onyıllardır sürdürülen uyumlu çabalara karşın, sağlık hizmetleri kurumları sürdürülebilir yüksek düzeyli yıllık aşılama oranları sağlamada başarısız kalmıştır.

Refah kaygılarının özerklik konusundaki kaygılara ağır bastığı temel biyomedikal etik ilkelerini dikkate alarak ve türevsel kurumsal yükümlülükler ile iyileştirme mesleklerinin erdemlerini inceleyerek, sağlık hizmetleri kurumlarının, gerekirse zorunlu aşılama dahil olmak üzere, yeterli aşılama oranlarına ulaşma yükümlülüğü bulunduğunu savunuyoruz. Ayrıca bu argümanın bu tip politikaların uygulamaya koyulmasına ilişkin olası pratik sonuçlarını tartışıyor ve bu politikaların gelecekte pandemiye hazırlıklı olma açısından sahip olduğu potansiyele değiniyoruz.

© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

Vaccine Dergisi 11(3-4):92-105, 2009
İngiltere ve Galler’de çocukluk çağı influenza aşılama programlarının etkisinin tahmin edilmesi

Emilia Vynnycky*, Richard Pitman, Ruby Siddiqui, Nigel Gay, W. John Edmunds

Modelleme ve Ekonomi Birimi, Sağlık Koruma Kurumu Enfeksiyon Merkezi, 61 Colindale Avenue, Colindale, Londra NW9 5HT, İngiltere

ÖZET

Çocukların influenzaya karşı rutin olarak aşılanmasına yönelik ilgi giderek artmaktadır. Yaşa göre yapılandırılmış bir model kullanarak, 6 ila <24 aylık çocukların aşılanmasıyla genel popülasyonda uzun dönemli influenza A insidansının % 11-21 oranında ve 6 ila <60 aylık ve 6 aylık ila 16 yaşındakilerin hedeflenmesiyle insidansın sırasıyla % 22–38 ve % 65-97 oranında azaltılabileceğini gösteriyoruz. İnfluenza B için öngörülen azalmalar sırasıyla %25–35, %44–69 ve % 85–96 olmuştur. Bu bulgular temas modellerine ilişkin varsayımlara duyarlıdır ve aşının <24 aylık bireylerdeki etkinliği dahil olmak üzere çeşitli parametreler daha ileri araştırma gerektirmektedir. Okul öncesi çocuklarda sürekli olarak yüksek aşılama kapsamı düzeyleri hem aşılananlara hem topluma yarar sağlama potansiyeline sahiptir.
© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

Vaccine Dergisi 11(3-4):106-112, 2009
Alternatif aşılama yerleri: Bunları kimler kullanıyor ve influenza aşılama oranlarını arttırmaları mümkün mü?

Bruce Y. Leea,b,*, Ateev Mehrotraa,d, Rachel M. Burnsd, Katherine M. Harrisc,d

a          Dahiliye ve Biyomedikal Enformatik Anabilim Dalı, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pittsburgh, PA, Amerika Birleşik Devletleri
b          Epidemiyoloji Anabilim Dalı, Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Yüksek Okulu, Pittsburgh, PA, Amerika Birleşik Devletleri
c          RAND Corporation, Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri
d  RAND Corporation, Pittsburgh, PA, Amerika Birleşik Devletleri

ÖZET

Aşılanmayan birçok bireyin geleneksel sağlık hizmetleri sistemi ile düzenli teması olmadığından, alternatif aşılama yerlerinin (örn. işyerleri ve mağaza klinikleri) influenza aşılama kapsamını arttırmada oynayabileceği rolü belirlemeye çalıştık. Ulusal olarak temsili, tabakalara ayrılmış bir panelist örneklemine 14 Şubat 2008 ile 10 Mart 2008 tarihleri arasında 25 soruluk bir anket uygulandı. Elde ettiğimiz sonuçlar, alternatif aşılama yerlerinin geleneksel sağlık hizmetleri sisteminin ele geçiremediği bazı kesimleri (örn. büyük şehirlerdeki genç, çalışan, beyaz bireyler) kapsamakla birlikte, diğer birçok kesime (örn. azınlık, kırsal veya düşük gelirli hastalar) hizmet etmediğini saptadı.

© 2008 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.

 

Vaccine Dergisi 11(3-4):113-122, 2009
23-değerli polisakkarit pnömokok aşısının orta yaşlı ve daha yaşlı erişkinlerde pnömoniye karşı klinik etkililiği: Eşleştirilmiş olgu-kontrol çalışması

Angel Vila-Corcolesa,*, Elisabet Salsencha, Teresa Rodriguez-Blancob, Olga Ochoa-Gondara, Cinta de Diegoa, Amparo Valdiviesoa, Imma Hospitala, Frederic Gomez-Bertomeuc, Xavier Ragad

a          Tarragona-Vtüms Birinci Basamak Tedavi Servisi, EPIVAC Çalışma Grubu, Institut Catalá de la Salut, Prat de la Riba 39, Tarragona 43001, İspanya
b          Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Anabilim Dalı, IDIAPJordi Gol Vakfı, Barselona, İspanya
c          Laboratuvar ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Joan XXIII Hastanesi, Tarragona, İspanya

d   Laboratuvar ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Santa Tecla Hastanesi, Tarragona, İspanya
ÖZET

23-değerli polisakkarit pnömokok aşısı şu an yaşlı ve yüksek riskli erişkinlerde önerilmektedir. Invaziv pnömokok hastalığına karşı etkinliği kanıtlanmıştır, ancak pnömoniyi önlemedeki etkililiği belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma, orta yaşlı ve daha yaşlı erişkinlerde pnömoniye karşı aşılamanın klinik etkililiğini değerlendirmiştir. Radyografik olarak doğrulanmış pnömokok pnömonisi olan 50 yaşın üzerindeki 304 olguyu (94 bakteremik ve 210 bakteremik olmayan olgu) ve 608 ayakta tedavi edilen kontrolü (birinci basamak tedavi merkezi, yaş, cinsiyet ve risk tabakasına göre eşleştirilmiş) kapsayan popülasyon-temelli bir olgu–kontrol çalışması yürütülmüştür. Aşılama için ayarlanmış ihtimal oranları (OR) koşullu lojistik regresyon kullanılarak hesaplanıp, altta yatan hastalıklar kontrol edilmiştir. Aşının tüm pnömokok pnömonilerine karşı etkililiği %48 olarak bulunmuştur (OR: 0.52; %95 güven aralığı [GA]: 0.37–0.73). Aşılama hem bakteremik olgulara karşı (OR: 0.34; %95 GA: 0.27–0.66) hem bakteremik olmayan olgulara karşı (OR: 0.58; %95 GA: 0.39–0.86) etkili olmuştur. En yüksek aşı etkililiği aşı tiplerinin neden olduğu bakteremik enfeksiyonlara karşı saptanmıştır (OR: 0.24; %95 GA: 0.09–0.66). Bu bulgular aşının invaziv hastalığa karşı etkililiğini doğrulamakta, ancak aynı zamanda aşılamanın bakteremik olmayan pnömokok pnömonisini önlemedeki yararını da desteklemektedir.

© 2009 Elsevier Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın