Okmeydanı Tıp Dergisi Ek-1 2014

    
DERLEME
1.
Obezitenin Endokrin ve Metabolik Komplikasyonları
Endocrine and Metabolic Complications of Obesity
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.001 Sayfalar: 1-4
Meral Mert, Mine Adaş

Obezitenin insülin direnci, tip 2 diyabetes mellitus, hiperlipidemi, metabolik sendrom, non-alkolik steatohepatit, polikistik over sendromu ve reprodüktif anormallikler gibi endokrin ve metabolik komplikasyonlarla ilişkisi gösterilmiştir. Adipoz doku endokrin organ olarak pek çok medyatör aracılığıyla komplikasyon gelişimine katkıda bulunmaktadır. Genellikle obeziteye bağlı endokrin ve metabolik komplikasyonlar kilo kaybı ve yaşam tarzı değişikliği ile düzelebildiğinden obeziteyle mücadele komplikasyon gelişimini azaltmada büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, tip 2 diyabetes mellitus, dislipidemi, infertilite


2.
Obeziteye Bağlı Kardiyovasküler Hastalıklar
Cardiovascular Diseases Releated with Obesity
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.005 Sayfalar: 5-14
Aysen Helvaci, Fahri Fatih Tipi, Erdal Belen 

Obezite ve obeziteyle birlikte ortaya çıkan hipertansiyon, dislipidemi, diyabet gibi ateroskleroza yol açan risk faktörleri kardiyovasküler hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Koroner kalp hastalığı, periferik arter hastalığı, venöz yetersizlik, hipertansiyon, kalp yetersizliği, obezite kardiyomiyopatisi, kardiyak aritmiler obeziteye bağlı başlıca kardiyovasküler hastalıklardır. Obez hastalardaki kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında kardiyovasküler risk faktörlerindeki artışın yanı sıra hiperinsülinemi, atriyal natriüretik peptit, renin, leptin, anjiyotensin gibi hormonlar ve kalbin hemodinamik iş yükünün artışı rol oynar. Obez ve kilolu olmak, her ne kadar obezite paradoksu tartışması olsa da tüm nedenlerden ve kardiyovasküler hastalıklardan olan mortaliteyi arttıran bir etkendir. Obeziteyi önlemek ve tedavi etmek, kardiyovasküler hastalıklardan korunmayı sağlar. Bu derlemede amaç, en önemli ölüm nedeni olan obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalıkları ve obezite paradoksunu son literatür ışığında tartışmaktır

Anahtar Kelimeler: Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, kalp yetersizliği, aritmi


3.
Obezite Hipoventilasyon Sendromu
Obesity Hypoventilation Syndrome
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.015 Sayfalar: 15-18
Mukadder Goker, Gulay Dasdemir İlkhan 

Obezite hipoventilasyon sendromu, obezite ve bunun dışında hiçbir nedenle açıklanamayan alveoler hipoventilasyonla karakterizedir. Günümüzde obezitenin giderek artması ile beraber, görülme sıklığı da artmaktadır. Pek çok obezite hipoventilasyon sendromu olan hastada, kronik hipoventilasyon olmakla beraber, olguların tanısı, akut solunum yetmezliği nedeni ile bir hastaneye yatış sırasında konmaktadır. Erken teşhis ve tedaviye başlama obezite hipoventilasyonun olumsuz etkilerini önlemek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, alveolar hipoventilasyon, solunum yetmezliği


4.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Obezite
Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Obesity
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.019 Sayfalar: 19-23
Enes Ataç, Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, Güler Berkiten, Ziya Saltürk, Yavuz Uyar 

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) uyku sırasında solunum yolundaki tıkanıklardan kaynaklanır. Toplumda ortalama yetişkinlerde % 2-4 oranında görülen, kardiyovasküler ve serobrovasküler hastalıklara neden olabilen en sık rastlanan uyku apne nedenidir. Hastalık erkeklerde, menopoz sonrası kadınlarda, yaşlılarda ve obezlerde çok daha sık görülmektedir. Obezite ile hastalağın hem görülme sıklığı hem de şiddeti artmaktadır. Tedavisinde kilo kaybedilmesi gibi genel önlemler, cerrahi yöntemler ve CPAP (sürekli pozitif hava yolu basıncı) kullanılabilmektedir. Yazımızda OUAS’ın obezite ilişkisi ve güncel tedavi seçenekleri literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obsrüktif uyku apne sendrome, apne, obezite


5.
Obezite ve Gebelik
Obesity and Pregnancy
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.024 Sayfalar: 24-28
Berk Bulut, Veli Mihmanli

Obezite dünya çapında hızla yayılan bir sağlık sorunudur ve gebeleri de ciddi şekilde etkilemektedir. Obezite Dünya Sağlık Örgütü tarafından Vücut Kitle İndeksi’ne göre sınıflandırılmaktadır. Fazla kilolu ve obez gebelerde kilo alımının daha az olması önerilmektedir. Obezite gebelikte anne için gestasyonel diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, artmış acil sezaryen doğum oranı risklerini, fetüs için ise prematürite, ölü doğum, konjenital anomaliler, makrozomi ve doğum sonrasında çocukluk ve adolesan obezitesi risklerini artırır. Obez gebelerde vajinal doğum ve sezaryen doğumda komplikasyon riskleri artmıştır. Omuz distosisi, artmış kanama, uzamış ameliyat süresi, post operatif venöz tromboemboli ve yara yeri infeksiyonu gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Anestezi açısından da komplikasyon oluşma olasılığı daha fazladır. Epidural ve spinal anestezi, değişen anatomi, aşırı yağ dokusu varlığı ve doğru pozisyon alımında zorluk nedeniyle teknik açıdan sorunlar doğurabilir. Aşırı doku ve ödem varlığı entübasyonu güçleştirebilir ve buna bağlı olarak operasyon sırasında respiratuar olaylarla tabloyu daha komplike hale getirebilir. Gebelik öncesinde kilo düzenlemesi, gebeliğin erken dönemlerinden itibaren sıkı kilo alımı kontrolü, doğum öncesinde olası komplikasyonlara karşı önlem alınması ve tüm bu aşamalarda hastanın kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, gebelik, komplikasyonlar


6.
Obezite ve Anestezi
Obesity and Anaesthesia
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.029 Sayfalar: 29-33
Fulya Baturay, Cem Topuz, Asime Ay, Fethi Gültop

Obezite, modern, gelişmiş, batı toplumlarında olduğu gibi ülkemiz için de son yıllarda çok rastlanan bir hastalık olmuştur. Birçok organ sistemini (örn., kardiyovasküler ve solunum sistemleri) olumsuz etkileyen obezite mortalite ve morbiditeyi artırmaktadır. Obez hastalar, anestezi sırasında maske ile ventilasyonda ve entübasyonda ciddi zorluklarla karşılaşılabilirler. Ayrıca kullanılan ilaçların vücut dağılım hacmi ve eliminasyonu değişmektedir. Tüm bunlar anestezistlerin obez hastaya yönelik yaklaşımlarını etkilemektedir. Bu derlemede, obezite ve obez hastalara yönelik anestezik yaklaşım değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, anestezi, mortalite


7.
Obezite ve Deri
Obesity and Skin
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.034 Sayfalar: 34-38
Nilgün Bahçetepe, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Şule Güngör, Nagihan Köklü, Pelin Kuteyla Ülkümen

Dünyada ve ülkemizde yaygın bir halk sağlığı sorunu olan obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, polikistik over sendromu, uyku apne sendromu, meme ve kolorektal kanserler, fizyolojik ve ortopedik sorunlar ile çok sayıda dermatolojik patolojiye de eşlik etmektedir. Daha çok insülin direnci, hiperandrojenizm, deri kalınlığı ve mekanik sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan bu dermatolojik hastalıkları ve belirtileri tanımak obeziteye bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu makalede obezite ile ilişkili deri hastalıkları ve deri belirtileri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, deri, hiperandrojenizm, hiperinsülinemi


8.
Çocukluk Çağında Obezite
Obesity in Childhood
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.039 Sayfalar: 39-44
Zerrin Önal, Erdal Adal

Davranışsal ve çevresel faktörler son 20 yılda obezitedeki belirgin artıştan esas sorumlu olan faktörlerdir. Vücut kitle indeksi hesaplanması çocuklarda obezite taramasında kullanımı yaygın olarak kabul edilen bir metottur. Çocuklarda anormal vücut kitle indeksi eşik değerleri yaş ve cinsiyete göre spesifik olan persentil eğrilerinden belirlenir. Çocukluk obezitesindeki belirgin artış çocuklarda bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diyabetes mellitus tanısında önemli artışa neden olmuştur. Bütün yaşlarda obezite tedavisi zordur ve obez çocuklar obez erişkinler haline gelmektedir. Tedavinin ana dayanak noktası diyetin düzeltilerek yaşam şeklinin değiştirilmesi ve fiziki aktivitenin artırılmasıdır. İlaç tedavisi ve bariatik cerrahi morbid obez adolesanlarda yaşam şekli değişikliğine bir yardımcı olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, çocukluk çağı


9.
Obezite Tanımı, Komplikasyonları, Endokrin Kontrolü ve Beslenme Tedavisi
Obesity: Definition, Complications, Endocrine Control and Nutrition Therapy
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.045 Sayfalar: 45-49
Nuriye Aygün

Kronik aşırı beslenmenin ana komplikasyonu olan obezite diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi önemli komplikasyonlar ile birliktedir. Ağırlığın % 5-10’unun kaybı ile bunlar azaltılabilir, insülin direnci azalır ve bir çok aterojenik, prokoagülan, diyabetojenik hormonal ve metabolik aktif maddelerin üretimi azalır. Kiloda hafif bir azalma olsa bile yağ dokusu tekrar karaciğer, pankreas ve yağ birikiminden koruma kapasitesini kazanır. Katabolik durumlarda obez hastalar zayıf hastalar gibi malnütrisyona maruz kalabilirler. Bu nedenle hastalar izlenmeli ve uygun nütrisyon desteği verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, tanımı, beslenme tedavisi, risk faktörleri


10.
Obezitede Medikal Tedavi
Medical Treatment of Obesity
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.050 Sayfalar: 50-55
Mine Adaş, Meral Mert

Fazla kilo (Vücut Kitle İndeksi ≥25) ve obezite (Vücut Kitle İndeksi ≥30) sorunu dünya çapında bir epidemi halini almıştır. Beraberinde getirdiği ko-morbiditeler nedeni ile obezite; mortalite, morbiditeye neden olur ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle önemli olan, pekçok kişiyi obeziteden koruyacak önleyici önlemlerin alınmasıdır. Önleyici önlemler yetersiz kalınca tedavi seçeneği gündeme gelir. Halen obezite tedavisinde diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği, ilaç ve cerrahiyi içeren değişik tedavi yolları mevcuttur. Bu tedaviler arasında seçim yapılırken kişiye özel yaklaşımla; obezitenin kişiye vereceği zarar ile tedavi sırasında oluşacak riskler arasında denge sağlanmalıdır. Ayrıca medikal tedavide kullanılacak tüm ilaçlar diyet ve egzersizden daha riskli olduğundan, ilaç tedavisi kararı verirken kar yarar oranı dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, ilaç, medikal tedavi


11.
Morbid Obezite Cerrahisi ve Anestezi
Bariatric Surgery and Anaesthesia
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.056 Sayfalar: 56-59
Cem Topuz, Fulya Baturay, Mensure Çakırgöz, Ayşın Ersoy

Bariyatrik cerrahi girişimler; mide rezervuarının küçültülerek kalori alımının sınırlandırıldığı kısıtlayıcı girişimler ve ince bağırsağın uzunluğunun azaltıldığı malabsorptif girişimler olarak ikiye ayrılabilir. Obez hastaların cerrahiye hazırlığı, obezitenin getirdiği muhtemel riskler ve yandaş hastalık varlığı dikkate alınarak yapılmalıdır. Başarılı bir cerrahi yaklaşım ve sonuç için preanestezik değerlendirme, ideal anestezik ajan ve ventilasyon stratejilerinin seçimi, postoperatif analjezinin uygun yapılması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, cerrahi, anestezi, laporoskopi


12.
Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Obesity
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.060 Sayfalar: 60-65
Fazıl Sağlam, Hakan Güven

Dünyada obezite, sigaradan sonra en sık öldüren ikinci sıklıkta önlenebilir epidemik hastalık durumuna gelmiştir. Birçok morbiditeye neden olduğu gibi hastalarda oluşturduğu psikososyal sorunlar ve tedavi için büyük mali yük getirmesi bu hastalıkta ana sorunlardır. Kilo kaybı için medikal tedavi genellikle yetersizdir. Cerrahi, morbit obezite tedavisinin ana parçası haline gelmiştir. Bu amaçla geride kalan 60 yıllık sürede bazı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Roux-en-Y gastrik bypass, sleeve gastrektomi, ayarlanabilir gastrik band ve biliopankreatik diversiyon en sık uygulanan güncel cerrahi işlemlerdir. Bu işlemlerin tümü laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir. Cerrahi ile mide hacminin küçülmesine bağlı az yeme ve erken doyma, bypass sonucu emilimin bozulması fazla kilo kaybına neden olur.

Anahtar Kelimeler: Morbit obezite, cerrahi tedavi, laparoskopi


13.
Bariyatrik Cerrahi Sonrası Değişen Anatomi ve Komplikasyonların Değerlendirilmesinde Görüntüleme
Imaging in the Evaluation of Postbariatric Surgical Anatomy and Complications
doi: 10.5222/otd.supp1.2014.066 Sayfalar: 66-71
Zafer Ünsal Coşkun

Morbid obezitenin medikal yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda tedavi edilebilmesi için bariyatrik cerrahi gittikçe artan bir yöntemdir. Bu nedenle postoperatif dönemde radyolojik görüntüleme hastaların değerlendirilmesi için önemlidir. Postoperatif anatominin bilinmesi, normal postoperatif anatomi ve sık görülen postoperatif komplikasyonlarla ilişkili görüntüleme bulgularının doğru değerlendirilmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Bariyatrik cerrahiler, biliopankreatik diversiyon, Rouks-en-Y Gastrik Bypass, vertikal-bantlı gastroplasti


14.
Postbariyatrik Vücut Şekillendirme
Postbariatric Body Contouring
doi: : 10.5222/otd.supp1.2014.072 Sayfalar: 72-78
Zafer Ünsal Coşkun

Postbariyatrik cerrahi, aşırı kilo kaybından sonra uygulanan vücut şekillendirme operasyonlarını kapsamaktadır. Bariyatrik cerrahinin yaygınlaşması ile birlikte giderek artan sayılarda masif bir kilo kaybı hastasının varlığı, non-masif kilo kaybı yaşayan hastalar için tanımlanan operasyonların genişletilmesine ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Postbariyatrik cerrahi operasyonları gevşek, pitotik dokulara sahip hastalar için daha sağlam, sıkı ve gençleşmiş bir görünüm sağlar. Postbariyatrik ameliyatlar ana başlıklar halinde; brakioplasti, mastopeksi, body-lifting, abdominoplasti, uyluk germe, ameliyatlarını kapsıyor olsa da hastanın ihtiyacına göre tüm vücuttaki dokuların yeniden şekillendirilmesi, fazla ve sarkık dokuların eksize edilmesi ve sabit anatomik noktalara asılmasını ifade etmektedir. Bu ameliyatlara gerekli olduğu takdirde liposuction, otolog doku ile augmentasyon ve yağ enjeksiyonu operasyonları kombine edilebilmektedir. Vücut şekillendirme ameliyatları için en uygun hastalar, hedef kilosuna ulaşmış, bu hedef kilosunu en az 3 aydır sabitlemiş olan hastalardır ki, bu dönem genellikle bariyatrik cerrahi sonrasında 12-18. aylar arasındadır.
Postbariyatrik cerrahide başarılı estetik sonuçların alınabilmesi için, uygun hasta seçimi, preoperatif değerlendirme ve uygun cerrahi tedavi planının yapılması önemlidir. Preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemde de bazı önlemlerin alınması ile komplikasyonların minimalize edilmesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Postbariyatrik cerrahi, kol germe, vücut germe, abdominoplasti, uyluk germe

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın