Jaren Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi Sayı-2 2015

 http://www.jarengteah.org/

    
ORJINAL ARAŞTIRMA
1. Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği Geliştirilmesi
Developing A Scale for The Image of Nursing Profession
doi: 10.5222/jaren.2015.051  Sayfalar:51-59
Ayşe Dost, Ayşe Nefise Bahçecik

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin mesleki imaj algılarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, metadolojik bir çalışma olup Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı 7 hastanede çalışan, tesadüfi oransız eleman örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 569 hemşire üzerinde, Ağustos 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Lawshe’ nin Kapsam Geçerlilik Oranı, Kaiser-Mayer-Olkin Katsayısı, Bartlett küresellik testi, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Döndürme, Cronbach Alfa katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı, bağımsız grup t-testi, sayı, yüzdelik ve aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda; ölçeğin 5’li likert tipi 42 madde ve mesleki nitelikler, çalışma koşulları, cinsiyet, eğitim, mesleki statü ve dış görünüm olmak üzere altı faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın %63,59 olduğu, bu faktörlerin yük değerlerinin %23,003 ile %5,445 arasında değiştiği saptanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. Faktörler arasındaki alfa katsayısı 0,82-0,96 arasında değişmektedir. Madde analizlerinde ise madde-toplam ve madde-kalan korelasyonlarının anlamlı (p<0,001), ayırt edicilik için yapılan analizlerde de tüm madde, faktör puanlarının ayırt edici olduğu gözlenmiştir. Test- tekrar test güvenirliğini belirlemek için yapılan analizler sonucunda (n=70) tüm maddeler ve faktör puanlarının iki uygulama arasında anlamlı (p<0,001) ilişkiler gösterdiği saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği oldukça yüksek, hemşirelik imajına karşı tutumu belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İmaj, Ölçek Geliştirme  

2. Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Duyarlığın İncelenmesi
The Investigation of Self-Compassions among Nursing Students
doi: 10.5222/jaren.2015.060  Sayfalar:60-65
Serap Bulduk, Elif Ardıç

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik eğitimi, yüksek düzeyde mesleki bilgi ve beceri gerektiren; bu özellikleri nedeniyle çok çeşitli eğitim ortamı stresinin ve duygusal tükenmenin sıkça yaşandığı eğitimdir. Hemşirelerin öz-duyarlıklarını kaybetme riski yüksektir. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlıkları incelendi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. Sosyo-demografik özellikleri analiz etmek için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde), Öz Duyarlık Ölçeği alt boyutlarını değerlendirmek için Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.

BULGULAR: Sonuçlar hemşirelik öğrencileri arasında öz-duyarlık düzeyinin, daha önce yaşadığı yer, algılanan psikolojik durum ve iletişim becerileri ile ilişkili olduğunu gösterdi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, toplam öz-duyarlık düzeyinin hemşirelik öğrencilerinde orta düzeyde olduğu belirlendi. Bulgular olumsuz bakış açıları olan hemşirelik öğrencileri için öz-duyarlığın etkili bir müdahale hedefi olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz-duyarlık, hemşirelik öğrencileri

3. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital Nurses And Midwives A Study On Levels Of Satısfactıon
doi: 10.5222/jaren.2015.066 Sayfalar:66-74
Hatice Çakmakcı

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada bir kamu hastanesinde çalışan ebe/hemşirelerin memnuniyetini belirlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın verileri bir kamu hastanesinde görev yapan Ebe/Hemşirelerin, çalıştıkları ortamdan ve kurumdan memnuniyetlerini ölçmek ve memnuniyetlerini etkileyen faktörleri tesbit etmek amaçlı anket soruları hazırlanmış ve 20 ebe ve hemşire üzerinde valide edilmiştir. 396 ebe ve hemşireye bu anket uygulanmıştır.

BULGULAR: Ebe ve hemşirelerin %89,1’i kadındı. Çalışanların yaş dağılımı şöyleydi: %27,8’i 18-25 yaş, %23’ü 26-30 yaş, %18,4’ü 31-35 yaş, %16,4’ü 36-45 yaş, %14,4’ü 45 yaş ve üstü. Çalışmaya katılanların eğitim durumları % 15,5’i lise, %22,1’i önlisans, %57’si lisans, %4,3’ü yüksek lisansdı. Çalışmaya katılanların % 54,3’ü mesleği isteyerek seçtiğini, % 70’i mesleği konusunda yeterli eğitimi aldığını, % 64,1’i de mesleğini severek yaptığını belirtmiştir. Kurumda çalışmaktan memnun olanların oranı % 30, kısmen mennun olanların oranı % 37, memnun olmayanların oranı % 33’dür. İş yükünün ve nöbet sayılarının fazla olması sebebiyle sosyal hayatlarının olumsuz yönde etkilediğini söyleyenlerin oranı % 61’dir. Çalışmaya katılanların % 40,9’u hemşirelerin en temel sorununun ücret yetersizliği olduğunu belirtmişlerdir. Kurumdan ayrılmak isteyenlerin oranı % 55,8’dir. Ayrılmak isteyenlerin en büyük nedeni % 45,8’le ulaşım zorluğudur. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışanların yaşları ilerledikçe, meslekte geçirdikleri süre arttıkça ve çalıştıkları pozisyonlarda kaldıkça memnuniyetleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş memnuniyeti, hastane

4. Test İstek-Sonuç Alma Süreleri Üzerine Bir Gözlem; Hastane Uygulaması
An Observation on Total Testing Cycle; Practice on a Hospital
doi: 10.5222/jaren.2015.075 Sayfalar:75-79
Nilhan Nurlu Ayan, Hatice Orman, Serdar Gövenç, Neval Aksoy, Halime Erdem, Nilgün Bireroğlu, Serdar Türkmen, Naciye Özden Serin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız; hasta örneğinin hastanemiz içerisindeki yolculuğunda, tanımlayabileceğimiz aşamalarına hedef süreler belirlemek, bu sürelerin gerçekleşme durumunu kontrol etmek, olası sorunu saptamak ve iyileştirici faaliyetleri yerine getirmektir. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı başlangıç-bitiş nokta aralıkları için hedef süreler tanımlanmıştır. Belirlenen aralık ve hedef süreler: Barkod-Kan Alma Zamanı (BZ-KAZ)=30 dakika, Kan Alma- Laboratuvara Kabul Zamanı (KAZ-LKZ)=30 dakika, Kabul-Uzman Onay Zamanı (LKZ-UOZ)= 240 dakika, KAZ-UOZ=270 dakika, BZ-UOZ= 300 dakikadır. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminden biyokimya-hormon, nefelometre, hemogram, koagülasyon, sedimentasyon, idrar testleri için 1 aylık tüp sayıları ve ortalama süreleri elde edilmiştir. Bu tüpler içinde her bir aralık bileşeni ve tüp grubu için ayrı ayrı; tanımlanan hedef sürelere uyan ve süreleri aşanlar, ortalama süreler, Microsoft Office Excel 2007 programında filtreleme yöntemiyle bulunmuştur.

BULGULAR: Barkodu basılıp, testleri sonuçlandırılmış toplam tüp sayısı 47.327 idi. Tüplerin %56’sına kan alma işlemi sırasında barkod okutulmuştur. Tüm tüpler için belirlenen aralıklardaki hedef süreleri aşan tüp sayıları BZ-KAZ; %12, KAZ-LKZ; %52, LKZ-UOZ; %3, KAZ-UOZ; %14, BZ-UOZ; %22’dir. LKZ-UOZ ve KAZ-UOZ aralıkları için ortalama süreler sırasıyla; 129 ve 210 dakika olup belirlenen hedef süre içerisindedir. BZ-UOZ aralığı için ise sadece polikliniklerden gelen örneklerin belirlenen hedef sürede sonuçlandırıldığı görülmüştür. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Test grupları için belirlenen zaman aralıklarındaki hedef değerlere uyum oranları polikliniklerden gelen örneklerde servislerden gelenlere göre daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Test-istek sonuç alma süresi, hasta güvenliği, düzeltici faaliyet

5. Acil Servise Bonzai Kullanımıyla Başvuran Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerini Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Emergency Service Bonzai Of Patients Presenting With Use Socio - Demographic Characteristics Evaluated Retrospectively
doi: 10.5222/jaren.2015.080 Sayfalar:80-85
Kamil Yılmaz, Melike Yalçın, Hatice Çakmakcı Buyur, Güven Bektemür, Memet Taşkın Egici, Yeliz Leblebici

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ülkemizde Bonzai veya Jameika olarak bilinen sentetik kanabnoid kullananların sosyo-demografik özelliklerini tespit etmek için yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup 01.02.2015 ve 30.04.2015 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi`nde yapılmıştır. Çalışma İstanbul ilinin çeşitli ilçeleri ile il dışında ikamet eden toplam 136 bonzai kullanıcısı değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında; Retrospektif olarak incelenmiş olup Zehirlenme Bildirim Formu ve hastaların hastane kayıt sistemi için kullanılan Hasta Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Programından alınan kayıtlar kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışma kapsamında değerlendirilen bonzai lılarının büyük bölümünün Şişli ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada incelenen bonzai kullanıcılarının 94’ünün (%69.1) erkek, büyük çoğunluğunun (%42.6) 25-39 yaş aralığında ve %34.6’sının ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bonzai kullanımının erkekler arasında daha yaygın olduğu, büyük çoğunluğunun genç erişkin dönemde olduğu ve eğitim düzeylerinin de düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bonzai, sentetik kanabinoid, sosyo-demografik özellik

DERLEME
6. Prenatal Tanı Yöntemlerinde Etik Yaklaşım
Ethical Approach In Prenatal Diagnosis
doi: 10.5222/jaren.2015.086  Sayfalar:86-90
Derya Yüksel Güvenç, Nezihe Kızılkaya Beji, Nuriye Buyukkayacı Duman

GİRİŞ ve AMAÇ: Prenatal tanı yöntemleri doğacak fetüsün mevcut genetik ve fiziksel özellikleri hakkında hem anne-baba adayına hem de sağlık personeline bilgi sağlamakta ve sağlık durumu hakkında bilgi vermek olarak tanımlanırken; gelişen teknoloji ile birlikte prenatal tarama testlerinin
kullanımı her geçen gün artmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Prenatal dönemde uygulanan tarama yöntemleri ise; invaziv ve non-invaziv yöntemler olarak 2’ye ayrılmaktadır. Non-invaziv yöntemler: ultrasonografi ve biyokimyasal testler (2’li, 3’lü, 4’lü tarama testleri ve maternal kanda serum marker incelemeleri) olarak sıralanırken; invaziv yöntemler: amniyosentez, koryon villus örneklemesi (CVS), kordosentez ve çölomik sıvı örneklemesi olarak sıralanmaktadır.

BULGULAR: Prenatal tanı testlerinin uygulanması ve test sonuçlarının olası pozitif sonucunda perinatoloji ekibi içerisinde yer alan sağlık personeli (hekim, hemşire, ebe, psikolog, biyolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, genetik danışman ve fizyoterapist) etik ilkeler olan özerklik, mahremiyet,
yararlılık, adalet ilkesi çerçevesinde yönlendirme yapmadan anne adayına bakım vermeli,
danışmanlık rollerini yerine getirmelidir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu derlemede prenatal tarama testleri sırasında verilecek danışmanlık hizmeti özerklik, yararlılık, mahremiyet ve adalet ilkesi gibi etik ilkeler doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prenatal tanı, etik, sağlık personeli

7. Alkol Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi
Alcohol Dependence and The Quality Of Life
doi: 10.5222/jaren.2015.091 Sayfalar:91-95
Melike Dişsiz

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam kalitesi kişinin kendi durumunu kültürü ve değerler sistemi içinde algılayış biçimi olarak tanımlanabilir. Yaşam kalitesi yaşamı dolduran ve değerli kılan özellikleri, sadece beliritileri değil, bireyin öznel iyilik, hoşnutluk, işlevsellik, rahatsızlık duygularını kapsar. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Alkol bağımlılığı, kişinin fiziksel, ruhsal sağılığında ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya neden olan çok boyutlu bir hastalıktır. 

BULGULAR: Kronik bir hastalık olan alkol bağımlılığı; kullanan kişiye ekonomik bir yük getirmekte, organizmayı olumsuz yönde etkilemekte ve sağlığa zarar vermektedir. Ayrıca yaşanan nüksler yaşamın birçok boyutunda kısıtlılıklara neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Besides the relapses limit multiple areas of the life and decrease the quality of life.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle alkol bağımlılıyla birlikte yaşam kalitesini değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, hastayı tedavinin merkezinde tutar ve onun düşünceşlerini değerlendirir. Alkol bağımlılığında yaşam kalitesinin ölçümü semptomatik iyileşmeye odaklanan günümüz sağlık hizmetlerine daha bütüncül bir yaklaşım getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, bağımlılık, alkol, alkol bağımlılığı
Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın