Çocuk Cerrahisi Dergisi Sayı 1 Ek - 2017

 tccd.org.tr

    
ARAŞTIRMA

1. İhsan Numanoğlu ve yanıklar: Pul greftten kültür epiteliyal otogreftlere
İhsan Numanoğlu and burns: From stamp graft to cultured epithelial autografts
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1001 Sayfalar:1-3
Geylani Özok

Bu makalede, Dr. İhsan Numanoğlu’nun yanık yaralanmasına ilişkin bazı düşünce ve görüşleri, yayınları ışığında sunulmuştur. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak, kültür epiteliyal otogreftlerinin günümüzdeki kullanımı kısaca ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İhsan Numanoğlu, kültür epiteliyal otogreftleri

2. Eğitici olarak Sn. Prof Dr İhsan Numanoğlu
As A Mentor Educator Prof Dr İhsan Numanoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1002 Sayfalar:4-7
Gazi Aydın

Bu yazıda, öğretmen, bilim adamı ve rehber olarak saygı duyduğum Sn Prof Dr İhsan Numanoğlu’nu bu yönleriyle hatıralarımla birlikte anlatmaya çalıştım. Minnet ve saygıyla anıyorum.

Anahtar Kelimeler:
İhsan Numanoğlu, Öğretmen, yol gösterici rehber

3. Numanoğlu Anal ve Üriner Kontrol Aygıtı
Numanoğlu anal and urinary control device
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1003 Sayfalar:8-13
İbrahim Ulman

Anal ve üriner inkontinans, geçmişte yapılmış olan tüm araştırmalara, geliştirilmiş cerrahi yöntemlere ve uygulamalara karşın önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu konunun çözümüne yönelik çalışma yapanlar arasında bir çocuk cerrahı olarak Prof. Dr. İhsan Numanoğlu’nun özel bir yeri bulunmaktadır. Anal kontinansı olmayan hastalar için geliştirip klinik uygulamalarını gerçekleştirdiği
anal ve üriner kontrol aygıtı ile ilgili çalışmalarını 1986 ve 1987 yıllarında Artificial Organs dergisinde iki ayrı makalede yayınlamıştır. Bu makalede İhsan Numanoğu’nun o dönem için zamanının çok ilerisine geçmiş, klinik birikim ve deneyimlere dayalı, yaşanan ağır bir sorunun çözümüne yönelik, ayrıntılı gözlem ve akıl yürütme ile farklı bir yöntem ve materyel kullanarak geliştirdiği anal ve üriner kontrol aygıtı ile ilgili bilgiler derlenmiştir.

Anahtar kelimeler:
Anüs, dışkılama, inkontinans, sfinkter, aygıt

4. İhsan Numanoğlu ve anorektal malformasyonlar
İhsan Numanoğlu and anorectal malformations
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1004 Sayfalar:14-17
Ata Erdener

Çocuk Cerrahisi Dergisi’nin İhsan Numanoğlu anısına hazırlanan bu özel sayısında İhsan Numanoğlu’nun anorektal malformasyona yaklaşımı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İhsan Numanoğlu, anorektal malformasyonlar, prone cross-table lateral grafi

5. “Geçmişten Geleceğe” Floresein Laparoscopy
Fluorescein laparoscopy: From the past to the future
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1005 Sayfalar:18-20
Alp Numanoğlu, Tunç Numanoğlu

Profesör Dr İhsan Numanoğlu Türkiye’deki ilk Türkçe iki ciltlik Çocuk Cerrahisi kitabının hazırlanması sırasında pek çok kaynaktan faydalanmış ve okuduğu enteresan konuları bizlerle tartışmaktan büyük zevk almıştı. Bizler, floresein’in barsak nekrozunun tespitinde kullanılabileceğini ilk defa kendisinden duymuş ve seneler sonra bu bilgiyi bir araştırmamızda kullanma olasılığı bulduk.
Nekrotizan Enterokolit gelişen prematüre vakalarında laparoskopi kullanılması vaka serileri olarak son yıllarda yayınlanmış ve faydalı olabileceği tespit edilmiştir. Floresein prematüre bebeklerde retinopati tespiti için yaygın olarak kullanılmakta, yan etkilerinin olmadığı bilinmektedir. Bizler bu iki modaliteyi birleştirip, floresein laparoskopinin NEK vakalarında başarılı olarak kullanılabileceğini Cape Town’da yaptığımız bir çalışma ile tespit edip, 2011 yılında bu çalışmayı yayınladık.
Floresein laparoskopinin nekroze olan barsak anslarının tespitinde standart laparoskopiden üstün olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit, laparoskopi, floresein

6. İNVAJİNASYON: Bir Taşra Hastanesi Deneyimi
INTUSSUSCEPTION: A Rural Univercity Hospital Experience
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1006 Sayfalar:21-25
Salih Çetinkurşun

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: İnvajinasyon, çocukluk yaş grubunda karın ağrısı ve intestinal tıkanmaların sık rastlanan nedenlerinden biridir. Bu çalışmada bir taşra üniversitesi bünyesinde yer alan kliniğimizde son beş yıllık dönemde karşılaşılan invajinasyon olguları ele alınmış, elde edilen bulgular literatür ışığında irdelenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimizde invajinasyon tanısı ile tedavi gören 40 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, yakınmaları, tanı yöntemleri, tedavi biçimi ve klinikte yatış süreleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testiyle istatistiksel analize tabi tutulmuştur.

BULGULAR: Bulgular: Olguların 28’i erkek ve 12’si kız olup yaş ortalaması 49 ay olarak bulunmuştur. Başvuru yakınmaları; kusma (%80), karın ağrısı (%85), kanlı dışkı çıkarma (%50) ve karında kitle (%45) olarak saptanmıştır. Tüm olgularda tanı için ultrasonografi kullanılmıştır. Az sayıda olguda direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi kullanılmıştır. Operatif girişim 29 olguda uygulanmış iken son iki yıl içinde 11 olguya hidrostatik redüksiyon tek seferde başarı ile uygulanmıştır. Hiçbir olguda nüks ya da mortalite görülmemiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Genel durumu bozuk ya da peritonit bulguları olan olgular dışında son iki yılda tüm olgulara hidrostatik redüksiyon başarı ile uygulanmıştır. Konuya ilişkin ulusal literatür incelendiğinde Eğitim hastaneleri dışında da nonoperatif yöntemlerin tercih edilip başarılı bir şekilde uygulandığı göze çarpmıştır. Cerrahi girişim; hastaneye çok geç başvuran ve böylece komplike olan olgular ile nonoperatif tedavinin başarısız olduğu olgulara gerekli olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnvajinasyon, ultrasonografi, çocuk

7. Anorektal Malformasyonlu Olguların BT ile Değerlendirilmesi
Evaluation of anorectal malformation with computerized tomography
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1007  Sayfalar:26-29
Can Taneli Bu makalede Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dalında katıldığım ilk klinik çalışma detaylı olarak anlatılacaktır. Sn Prof Dr. İhsan Numanoğlu’nun beni dahil ettiği bu çalışma; anorektal malformasyonlu olgularda rektal poşun seviyesinin, kemik yapılara ve sfinkter kas kompleksine göre yerleşiminin bilgisayarlı tomografi ile belirlenmesidir. Bu çalışmanın açtığı ufuklar ve ardından bu tekniğini başka alanlarda kullanmaya başlamamızın hikayesi bu makalede anlatılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Anorektal malformasyon, bilgisayarlı tomografi, çocuk

DERLEME
8. Çocuklarda Torakoskopik Girişimler
Thoracoscopic Surgery in Children
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1008 Sayfalar:30-34
Coşkun Özcan

Minimal invaziv cerrahi tekniklerin gelişmesi ile torakoskopik girişimler çocuklarda artan sıklıkta bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu derlemede torakoskopik cerrahinin etkin olarak kullanıldığı klinik durumlar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik cerrahi, torakoskopi, çocuk

9. Çocuk Cerrahisinde Yeni Düşünceler
New Horizons in Pediatric Surgery
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1009 Sayfalar:35-39
Özgür Şenol, Erol Mir

Çocuk Cerrahisi dergisinin bu sayısında kök hücre ile ilgili bazı bilgileri bir küme halinde sunmak istedik. Amaçlanan, genç bilim insanlarını bu konuda stimüle etmektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, kök hücre, doku mühendisliği

10. Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları
Foreign Body Aspirations in Children
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1010 Sayfalar:40-45
Hüseyin İlhan

Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) çocukluk döneminde sık görülen bir sorundur. Hava yolunun bir kısmının ya da tamamının tıkanmasına bağlı olarak farklı belirti ve bulgularla seyreder. Ani başlayan öksürük, wheezing ve tek taraflı azalmış solunum sesleri YCA’da en sık görülen bulgulardır. Hastaların değerlendirilmesinde fizik muayene ve radyolojik bulguların büyük önemi vardır. Gecikmiş olgularda yabancı cisim aspirasyonlarının klinik ve radyolojik bulguları bronşiyolit, larenjit gibi başka hastalıkları taklit edebilir. Herhangi bir klinik ve radyolojik bulgu varlığı yabancı cisim olasılığına karşı endoskopi yapılmasını gerektirir. Rijit bronkoskopi yabancı cisimlerin çıkarılmasında tercih edilen yöntemdir. Anne-babalar ve bakıcılar rutin önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yabancı cisim, aspirasyon, bronkoskopi

11. Safra yolları atrezisi(bilier atrezi)
Biliary atresia
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1011 Sayfalar:46-55
Orkan Ergün

Bilier atrezi (BA) yenidoğanın kolestatik sarılıklarının en önemli nedeni olup uzamış sarılığın ayırıcı tanısında en başta yer alması gereken önemli bir hastalıktır. Dünya üzerinde coğrafi bölgelere göre insidansı farklılıklar sergilemekle birlikte 1: 5000 – 18000 arasında değişmektedir (13,15,20,21). En yüksek insidans Asya'da görülmekte olup bunu Kuzey Amerika ve Avrupa izlemektedir. Türkiye için maalesef pek çok hastalıkta olduğu gibi sağlıklı bir istatistik veri söz konusu olmayıp tahminen Avrupa ile Asya arasında bir sıklığa sahip olması gerektiği speküle edilmektedir. Ancak, ülkemizde günümüzde dahi tanısal sorunlar halen ciddi bir problem olarak önümüzde durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilier atrezi, çocuk, kolestaz

12. Bağırsak yetmezliği/kısa bağırsak sendromunda transplant dışı cerrahi yaklaşımlar
Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1012  Sayfalar:56-76
Ahmet Çelik

Çocuklarda barsak yetmezliği yenidoğan yoğun bakım şartlarının iyileşmesi ile daha çok gündeme gelmektedir. Barsak nakli sonuçlarının halen istenilen düzeyde olmaması nedeniyle otolog barsak girişimleri daima önemini korumaktadır. Bu yazıda barsak yetmezliğinin temel özellikleri, adaptasyon ve rehabilitasyonda kullanılan cerrahi girişimler özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Barsak yetmezliği, kısa barsak sendromu, çocuk

13. Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis
Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1013 Sayfalar:77-91
Mesut Yazıcı

Omfalosel ve gastroşizis en fazla görülen iki doğumsal karın duvarı defekti olup tamir ve yönetimleri multidisipliner uzmanlığa gereksinin gösterir.
Omfalosel doğumsal bir karın duvarı defekti olup defekt umlikal halkada yerleşiktir ve karın içi organları bir kese içerisinde karnın dışındadır. Kese ince barsaklar, kolon, karaciğer, dalak ve gondları içerir.
Gastroşizis karın duvarının tam kat defekti olup genellikle göbek kordonunun sağında yerleşir.
Omalosel yaklaşık 5000' de 1, gastroşizis ise 2500' de 1 doğumda görülür.
Bu anomaliler fetal ultrasonografi ve MRI ile antenatal olarak tanınırlar. Bazı vakalarda yükselmiş anne alfafetoproteini (AFP) ve yükselmiş amniotik asetilkolinesteraz seviyeleri tespit edilebilir.
Omfalosel sıklıkla kromozomal, kardiak ve merkezi sinir sistemi anomalileri gibi diğer anomalilerle birliktedir. Gastroşizsli hastalarda en fazla birlikte görülen anomali barsak atrezisidir.
Bu anomalilerin ve birlikte ilişkin anomalilerin erken tespiti multididpliner desteğe ve Çocuk Cerahisi ve Yenidoğan servisinin olduğu, yüksek risk donanımlı bir merkezde planlı doğuma olanak tanır. Ana amaç defektin primer ya da evreli olarak kapatılmasıdır.
Omfaloselde prognoz birlikte görülen anomalilerin sayı ve şiddetine bağlı iken gastroşiziste primer olarak barsak zedelenmesinin derecesi tarafından belirlenir.
Anlamlı birlikte anomaliler ve intestinal fonksiyon bozukluğu morbidite ve mortaliye neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Karın duvarı anomalileri, omfalosel, gastroşizis

14. İnmemiş testis Teorileri
Theories of undescended testes
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1014 Sayfalar:92-96
Sibel Tiryaki, Ali Avanoğlu

İnmemiş testis hem biyologların, hem çocuk cerrahlarının ilgisini cezbetmiş, hakkında sayısız çalışma yapılmış bir konudur. Biyologlar daha çok neden indiği, çocuk cerrahları ise nasıl indiği sorusuna cevap aramışlardır. Yeni bir teori öne sürmemekle birlikte İhsan Numanoğlu 1969’da ilgi çeken ve zamanının oldukça ötesinde inmemiş testisteki histolojik bozuklukları gösteren bir yazı yazmıştır. Bu değerli yazı sayın Numanoğlu’nun bilimsel kişiliğini ortaya koymaktadır. İnmemiş testis teorilerinin bu kısa özeti ona ithaf edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, iniş mekanizması, gubernakulum

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın