Çocuk Cerrahisi Dergisi Sayı 6 Ek - 2016

 tccd.org.tr

    
DİĞER

1. İşeme organlarının embriyolojisi ve anatomisi
Embryology and anatomy of the urinary system
doi: 10.5222/JTAPS.2016.541 Sayfalar:541-544
Ali Avanoğlu

Tıp literatüründe çocukluk çağı üriner inkontinansının kliniği ile ilgili pek çok tartışmalı konu mevcuttur. Klinik pratiğimizin önemli bir bölümünü oluşturan bu konu hakkındaki tartışmaların kaynağı üretral sfinkterin embriyoloji, anatomi ve fizyolojisi hakkında yeterli araştırma yapılmamış olmasıdır. Bu konu çok ilginç bir biçimde temel bilimcilerin dikkatini çok çekmemiştir. Bu makalede, üretral sfinkterin embriyolojisi ve anatomisi ile ilgili tartışmalı konular özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşeme, embriyoloji, üretral sfinkter

2. İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545 Sayfalar:545-549
Ali Tekin  

İşeme eylemi oldukça karmaşık bir işlem süreci sonucu ortaya çıkan bir eylemdir. İşlemin karmaşık ve kırılgan yapısı nöropatolojilerin değerlendirme ve takibi açısından önemli bir ölçüt olarak da kullanılmasını sağlamıştır. Bu makalenin işeme eyleminin fizyolojisi ortaya konularak derginin diğer bölümlerinde anlatılacak patolojilerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: İşeme, nöral kontrol, fizyoloji

3. Tanımlar ve terimce
Definitions and terminology
doi: 10.5222/JTAPS.2016.550  Sayfalar:550-553
Sibel Tiryaki 

Çocukluk çağında idrar kaçırmaya neden olan hastalıklar geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Ürodinamiyi değerlendirirken doğru isimlendirme sonuçların karşılaştırılabilmesi ve yorumlanması için şarttır. Bu derlemede, idrar kaçırmayla ilgili temel terimler ve tanımlarının gözden geçirilmesi
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enürezis, inkontinans, terminoloji

4. Altını ıslatan çocuğa yaklaşım
Approach to the bedwetting child
doi: 10.5222/JTAPS.2016.554 Sayfalar:554-558
Ali Tekin

Alt ıslatma pek çok çocuğu ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Yalnızca sosyal sorunlere neden olabilecek monosemptomatik enürezise bağlı gelişebileceği gibi, üst üriner istemi tehdit edebilecek önemli alt üriner sistem fonksiyon bozukluklarının da belirtisi olabilir. Tanı ve tedavi gamının geniş olması olguların iyi değerlendirilmesini gerektirir. Bu çalışmada altını ıslatan çocuğun tanı ve tedavisine dair ipuçları mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Alt ıslatma, çocuk, enürezis

5. Ürodinami donanımı
Urodynamic equipment
doi: 10.5222/JTAPS.2016.559Sayfalar:559-564
İsmail Yağmur 

Ürodinami ünitesi, mesane dinamiği hakında bilgi toplamak için kullanılan, tek başına veya birbirleriyle ilişkili olarak tasarlanmış araçlardan oluşur. Birçok aracın bir araya gelerek oluşturduğu bu sistemdeki parçaların tümü ürodinami donanımı olarak adlandırılır. Bu makalede, güncel bilgiler ışığında standart bir ürodinamik sistem için gerekli olan temel bileşenler ile birlikte, ürodinami donanımının klinisyenlere yararlı olabilecek teknik özellikleri ve çalışma prensiplerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ürodinami donanımı, sistometri, elektromiyografi, üroflovmetri, videoürodinami

6. Normal ürodinami trasesi
Normal urodynamic tracing
doi: 10.5222/JTAPS.2016.565  Sayfalar:565-570
İsmail Yağmur

Bir ürodinaminin eksiksiz yorumlanabilmesi için patolojik traselerin tanınabilmesi ne kadar önemli ise, normal traselerin bilinmesi de o derece önemlidir. Bu derlemede, normal bir ürodinaminin uygulanması ve/veya yorumlanması sırasındaki mevcut traselerin temel bileşenlerini oluşturan
öğeler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ürodinami trasesi, kontraksiyon, kompliyans, ürodinami fazları

7. Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571 Sayfalar:571-574
İsmail Yağmur  

Üroflovmetri ile elde edilen sayısal parametrelerle birlikte oluşturulan işeme eğrisinin şekli de oldukça önemlidir. Bu derlemede, üroflovmetri sonucunun yorumlanmasında standardizasyonun sağlanması amacıyla kullanılan ölçüm parametrelerinin ve gösterdikleri anlamlar başlıklar halinde
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üroflovmetri, işeme eğrisi, Üroflovmetri

8. Enürezis
Enuresis
doi: 10.5222/JTAPS.2016.575 Sayfalar:575-582
Zeliha Ural Büyükbesnili 

Eski Yunancada “su yapma” anlamına gelen enürezis (uykuda idrar kaçırmak), çocukluk çağının en yaygın üriner sistem sorunlarındandır. Bu derlemede, Uluslararası Çocuk Kontinans Derneğinin (ICCS) önerilerinin ve daha önce yayımlanmış makalelerin rehberliğinde çocuklarda uyur idrar kaçırma sorununun anlaşılması, pratik bir değerlendirme ve rasyonel bir tedavi yaklaşımının ortaya konulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nokturnal enürezis, monosemptomatik nokturnal enürezis, non-momsemptomatik nokturnal enürezis

9. Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları
Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches
doi: 10.5222/JTAPS.2016.583 Sayfalar:583-592
Halil Tuğtepe

Nörojen olmayan mesane disfonksiyonları çocuk ürolojisi poliklinik başvurularının yaklaşık %30-40’ını oluşturmaktadır. Nörolojik olarak normal çocuklarda alt üriner sistemin disfonksiyonu dolum veya boşaltım fazına göre ayrılır. Aşırı aktif mesane sendromu, fonksiyonel idrar kaçırma ve kıkırdama idrar kaçırması dolum fazıyla; disfonkisyonel işeme, az aktif işeme, Hinman sendromu ve işeme sonrası damlatma ise boşaltım fazıyla ilişkili alt üriner sistem disfonksiyonlarıdır. İstemsiz detrüsör kontraksiyonlarının yol açtığı aşırı aktif mesane, en sık görülen üriner sistem disfonksiyonudur. Özelliği, sıkışma hissinin olmasıdır. Fonksiyonel idrar kaçırmada sfinkter mekanizması ile normal kontinans sağlanamaz. Kıkırdama inkontinansı genellikle tamamen kızlarda görülmekte ve kıkırdama ya da gülme sırasında istemsiz idrar kaçırma ile karakterizedir. Edinilmiş olduğu kabul edilen disfonksiyonel işemede mesane-sfinkter disfonksiyonu mevcut olup, işeme sırasında sfinkter mekanizması anormal şekilde kasılır. Az aktif ya da tembel mesanede detrüsör aktivite kaybı mevcuttur ve işeme için valsalva manevrasına gereksinim vardır. Hinman sendromu gizli nöropatik mesane olarak isimlendirilir ve işeme mekanizması tamamen dekompanse olur. İşeme sonrası damlatmada inkontinans işemeden hemen sonra görülür. Alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisinde birkaç seçenek bulunmaktadır. Üroterapi her hastada ilk basamak tedavi seçeneğidir ve iyi bir tuvalet eğitimi sağlanmasını amaçlar. Antikolinerjik ilaçlar inhibe edilmemiş detrüsör kasılmalarını azaltır veya önler. Alfa adrenerjik antagonistler detrüsör düz kası ve sfinkter gevşemesini sağlayarak mesane çıkış direncini azaltırlar. Yinelenen İYE geçiren hastalarda profilaktik antibiyotik kullanımı yararı kanıtlanmıştır. Botilunum toksin A geri dönüşebilen bir gevşek kas paralizisine yol açarak etki eder. Biofeedback AAM, Dİ gibi detrüsör-sfinkter koordinasyon bozukluklarında, hastanın pelvik taban kaslarını doğru ve etkin kullanmasını öğrenmesini amaçlayan bir modalitedir. Sakral sinir, perkütan tibial sinir stimülasyonu nöral yolların modülasyonunu sağlayarak etki eder. Nöropatik veya dekompanse olmuş mesanelerde veya işeme sonrası ciddi rezidü kalan hastalarda temiz aralıklı
kateterizasyon da tedavi seçeneklerinden birisidir.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik olmayan, mesane sfinkter disfonksiyonu, mesane

10. Nöropatik mesane disfonksiyonu tanı ve tedavisinde ürodinaminin yeri
The place of urodynamics in the diagnosis, and treatment of neuropathic bladder dysfunction
doi: 10.5222/JTAPS.2016.593 Sayfalar:593-598
Ş. Kerem Özel

Nöropatik mesane disfonksiyonu çocuklarda özellikle spina bifidaya bağlı olarak gelişen bir durumdur. Oluşan nörolojik hasar mesanenin temel fonksiyonlarını bozmakta ve uzun dönemde hastayı böbrek fonksiyonlarının bozulması riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ürodinami bu fonksiyon bozukluklarını ortaya koymaya yarayan, tedavi endikasyonları ve risk faktörlerinin belirlenmesine yarayan bir basınç akım çalışmasıdır. Bu derlemede, patofizyolojiden yola çıkarak nöropatik mesane disfonksiyonunda temel ürodinamik bulguların tanımlanması amaçlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde ürodinami, nöropatik mesane disfonksiyonu tanı ve tedavisindeki önemini halen korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik mesane disfonksiyonu, ürodinami, spina bifida 

11. Yapısal mesane sfinkter disfonksiyonu
Structural bladder sphincter dysfunction
doi: 10.5222/JTAPS.2016.599 Sayfalar:599-603
Sibel Tiryaki 

Mesane sfinkter disfonksiyonuna neden olan bazı yapısal hastalıklar çok iyi bilinse de bu başlık altında toplanan çoğu hastalık hakkında işeme disfonksiyonuna yönelik literatür oldukça yetersizdir. Hastanın tanısına bağlı kimi özellikler ürodinamiyi değerlendirirken yorumumuzu değiştirebileceği için hastalıklara özel fonksiyonel değişiklikleri bilmek önem taşımaktadır. Bu derlemede bazısı çok ender olan yapısal mesane sfinkter disfonksiyonları hakkında temel bilgiler toparlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapısal, mesane sfinkter disfonksiyonu, mesane

12. Yeni bir ürodinami biriminin kurulması
Construction of a new unit of urodynamics
doi: 10.5222/JTAPS.2016.604 Sayfalar:604-606
İbrahim Ulman

Ürodinami, çocuk ürolojisi pratiğine 1990’larda girmiş olmasına rağmen, kısa zamanda pediatrik üroloji pratiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yeni bir ürodinami biriminin kurulması, teknolojinin ve bilginin daha ulaşılabilir olmasıyla kolaylaşmış olmasına rağmen ciddi bir hazırlık
gerektirmektedir. Bu derlemede, ürodinaminin zaman içindeki değişim ve gelişiminin yanı sıra 1994’te ürodinami biriminin kurulmasından itibaren yaşadığımız zorluklar ve aldığımız dersler aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürodinami, çocuk, mesane disfonksiyonu

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın