Çocuk Cerrahisi Dergisi Sayı 3 - 2015

 www.tccd.org.tr

    
DERLEME

1. Üç boyutlu yazıcılar ve çocuk cerrahisi
Three dimensional printers and pediatric surgery
doi: 10.5222/JTAPS.2015.077  Sayfalar:77-82
Şenol Emre, Musa Batuhan Yolcu, Sinan Celayir  

Baskı teknolojisindeki ve yazılımlardaki ilerlemeler sonucunda son yıllarda 3 boyutlu yazıcıların kullanımı ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Alışılagelen endüstriyel tasarım ve üretim anlayışının dışında yeni bir üretim modeli gelişmekte; hızlı prototipleme ile ihtiyaca özel, düşük maliyetli üretim imkanı, bireysel yaratıcılıkların ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Birçok alanda olduğu gibi, sağlık alanındaki uygulamalar da hızla gelişmektedir. Eczacılık, cerrahi uygulama, medikal enstrüman, simülatör üretimi, ortez protez üretimi, organ ve doku üretimi, sağlık eğitimi gibi birçok alanlarda yeni kullanım alanları günden güne artmaktadır. Bu derlemede 3 boyutlu yazıcıların sağlık alanında kullanımına ilişkin örnekler verilmiş, cerrahi ve çocuk cerrahisi alanında kullanımı ile ilgili güncel veriler değerlendirilmiş ve olası kullanım alanlarına ilişkin görüşler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, üç boyutlu yazıcılari hızlı prototipleme, cerrahi modeller, eğitim modelleri, doku mühendisliği

ARAŞTIRMA
2. Plastrone Apendisit Tanısı Almış Çocuklarda Laparoskopik İnterval Apendektomi
Laparoscopıc Interval Appendectomy in Chıldren Wıth Plastron Appendıcıtıs
doi: 10.5222/JTAPS.2015.083 Sayfalar:83-87
Nil Yaşam Taştekin, Ergun Ergün, Bilge Türedi, Fuad Mammadov, Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Meltem Bingöl Koloğlu, Aydın Yağmurlu, Murat Çakmak, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Çocukluk çağı apendisitlerinin %2-9 unda apendisitin komplike olması sonucu apse ve kitle gelişimi olabilmektedir. Bu çocukların takip ve tedavisi literatürdeki tartışmalı konulardan biridir. Akut dönemin konservatif tedavisi ve elektif şartlarda yapılan interval apendektomi(İA) günümüzde kabul edilen önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Plastrone apendisit tanısı ile başvuran ve elektif laparoskopik İA uygulanan hastaların klinik sonuçlarının sunulması amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar ve yöntem: 2010-2015 tarihleri arasında plastrone apendisit tanısı nedeni tedavi edilen olgular geriye dönük olarak tarandı. Demografik veriler, tanı sonrası hastanede yatış süresi, apse varlığı, ameliyat zamanı- süresi, ameliyat sonrası takip ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. 

BULGULAR: Bulgular: Plastrone apendisit nedeni ile laparoskopik İA tedavisi uygulanan 36 çocuk belirlendi. Çocukların dokuzu kız, 27’si ise erkek idi. Oral alımı kesilerek antibiyotik başlanan hastaların on beşinde ultrasonografide karın içi apse saptandı ve beşine ultrasonografi eşliğinde perkütan dren yerleştirildi. Kliniğe başvurduktan sonraki ortalama ilk yatış süreleri 5,1 gündü(3-8 gün). İlk yatıştan ameliyat olana kadar geçen ortalama süre 6,8 hafta (4-18 hafta) olarak bulundu. Soğutma sonrası tüm olgulara laparoskopik apendektomi uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 59,4 dk(25-110 dk) idi. İA sonrası ortalama hastane kalış süresi 3,2 gün (1-7 gün) idi. Bir hastada ameliyat sonrası paralitik ileus, bir çocukta da yara yeri enfeksiyonu (%5,5) görüldü. 6 aylık takipte geç bir problem yaşanmadı. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çocuklarda plastrone apendisitlerin tedavisinde laparoskopik İA güvenli ve etkin tedavi seçeneğidir. Akut dönemde yapılacak apendektomi komplikasyonlarından kaçınmak ve olası patolojileri gözden kaçırmamak amaçlı minimal invaziv İA çocuklarda güvenli ve etkin uygulanan bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Apse, apendektomi, çocuk, laparoskopi, minimal invaziv

3. Türk çocuk cerrahlarının akut apandisite yaklaşımı
The approch of Turkish pediatric surgeons to acute appendicitis
doi: 10.5222/JTAPS.2015.088 Sayfalar:88-92
Musa Abeş, Hasan Öğünç Apaydın GİRİŞ ve AMAÇ: Apandisit karnın en yaygın cerrahi patolojisi olmasına karşın, tanı, takip ve tedavisi büyük farklılıklar göstermektedir. Türk çocuk cerrahlarının akut apandisite yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 yılında Türkiye Çocuk Cerrahisi derneğine üye 400 çocuk cerrahının adresine elektronik postayla 13 sorudan oluşan anket formu gönderilerek, soruların cevaplanması istendi.

BULGULAR: 400 çocuk cerrahından 102 kişi (%25,5) ankete cevap verdi. Çocuk cerrahlarının 73’ü (%73) fizik muayene ve ultrasonografiyle, 15’i (%15) fizik muayene ve laboratuvar bulgularıyla, 10’u (%10) çok kesitli tüm batın bilgisayarlı tomografiyle, 2’si (%2) MRG ile akut apandisit tanısı koymaktaydı. Çocuk cerrahlarının 21’i (%21) akut apandisit ameliyatının acil, 60’ı (%60) erken yapılması gereken bir ameliyat, 19’u (%19) acil bir ameliyat olmadığını düşünüyordu. Gece saat 23’ten sonra gelen akut apandisitli hastaya yaklaşımı sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 53’ü (%53) ertesi güne bırakıp ilk vaka olarak aldığını, 20’si (%20) hastanede olduğu taktirde hangi saatte olursa olsun hastayı ameliyata aldığını, 17’si (%17) ertesi güne bırakıp elektif vakalardan sonra aldığını, 10’u (%10) evde olsa bile hangi saat olursa hastayı ameliyata aldığını belirtmişti. Akut apandisitli hastayı ameliyat etmeden sadece antibiyotikle tedavi edip etmediğini sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 71’i (%71) tedavide yeri olmadığını, 29’u (29%) seçilmiş bazı olgularda uyguladığını belirtmişti. Ameliyatı nasıl yaptıklarını sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 42’si (%42) açık apendektomi, 36’sı (%36) açık ve 3 port la laparoskopik, 18’i (18%) 3 portla laparoskopik, 4’ü (4%) tek portla laparoskopik apendektomi yaptıklarını belirtmiştiler. Perfore apandisitte, çocuk cerrahlarının 36’sı (% 35,64) dren kullanıyordu, 36’sı (%35,64) bazen kullanıyordu, 29’ u (%28,71) kullanmıyordu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Türk çocuk cerrahlarının büyük çoğunluğu tanıda görüntüleme yöntemlerini kullanmakta, apendektominin acil değil, erken yapılması gereken bir ameliyat olduğunu düşünmekte, büyük bir kısmı dren kullanmakta, apendektomide açık ve laparoskopik yöntemleri birbirlerine yakın oranlarda tercih etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk cerrahisi uzmanı, Türkiye çocuk cerrahisi derneği, anket

DERLEME
4. Çocuklarda robotik cerrahi uygulamaları
Robotic surgical procedures in children
doi: 10.5222/JTAPS.2015.093 Sayfalar:93-102
Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu

Tekant Çocuklarda minimal invaziv cerrahi tekniklerin (MİCT) uygulama alanları artmaktadır. MİCT’lerin ileri uygulama şekli olan robotik sistemler (RS) yeni teknolojilerdir. Yüksek maliyet oranları, kullanım endikasyonlarının tam olarak netleşmemiş olması ve aletlerin çocuk yaş grubuna uygun olmaması çocuklarda kullanımını sınırlandırmaktadır. RS’lerin konvansiyonel endoskopik aletlere göre mükemmel büyütme sağlaması ve ameliyat sonrası komplikasyonları aza indirgemesi gibi avantajları olması nedeniyle çocuk cerrahisinde de kullanılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle dünyada RS’lerin çocuk hastalara uyarlanması ve yeni projeler oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başlamıştır. 
Bu çalışmada robotik sistemlerle ilgili genel bilgi verilecek ve çocuklarda kullanımı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:
 Robotik cerrahi, çocuk, minimal invaziv girişim

5. Toplumumuzda sünnet uygulamaları ve tarihi gelişimine bir bakış
Circumcision and its historical and social aspects in Turkey
doi: 10.5222/JTAPS.2015.104 Sayfalar:104-120
S.N. Cenk Büyükünal 

İslam inancında sünnet, değişik ülkelerde, geleneklere paralel olarak farklı biçimlerde uygulanagelmiştir.
Bu çalışmada, toplumumuzdaki sünnet uygulamalarının tekniği, kullanılan cerrahi aletler, sünnet geleneği açısından özellikle sünnet çocuğu ile ilgili hazırlıklar ve sünnet şenliklerinin Osmanlı’dan günümüze kadar geçirdiği evrim, konu ile ilgili Surname, sünnet şenliklerini ele alan belgeler, kişisel belge ve kolleksiyonlar incelenerek topluca sunulmaya çalışılmıştır.
Özellikle Lale Devri’ne ait şenlikleri anlatan eserlerin, o dönemin günlük yaşamı, adetleri, eğlence şekilleri hakkında önemli bilgiler aktardığını da görmekteyiz.
Bu şenliklerin toplumun her kesimini kapsaması, sanatta, teknolojide, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde, fakir halkın sevindirilmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Osmanlı’da sünnet şenlikleri

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın